Hovioikeus ei katsonut tarpeelliseksi toisintaa alioikeudessa vastaanotettua suullista todistelua

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

VaaHO:2015:14 Metsästyslaki Törkeä metsästysrikos Todistelun toisintaminen

Hovioikeus on edellä todetuin tavoin päätynyt asiassa tulkinnassaan samaan lopputulokseen kuin käräjäoikeus ja katsonut, että sutta koskevia säännöksiä voidaan soveltaa tätä asiaa ratkaistaessa, vaikka asiassa ei ole pystytty täysin poissulkemaan sitä mahdollisuutta, että eläimissä on ollut myös vähäisissä määrin koiran perimää. Asiassa ei ole tämän johdosta pääosin kysymys todistelun uskottavuuden arvioinnista, vaan siitä tehtävistä johtopäätöksistä. Siltä osin kuin kysymys on näytön riittävyyden harkinnasta ja harkinnan kohteena sillä perusteella voidaan katsoa olevan todistelun uskottavuuden arviointi, asiassa ei ole oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 12 §:ssä tarkoitetun oikeudenkäyntiaineiston eli valittajien valitusten, syyttäjän vastauksen ja käräjäoikeuden tuomion eikä myöskään pääkäsittelyssä esitettyjen kirjallisten todisteiden ja valittajien pääkäsittelyssä todistelun sisällöstä lausuman perusteella jäänyt käräjäoikeuden vastaanottaman näytön arvioinnin oikeellisuudesta kokonaisuutena arvioitaessa mitään varteenotettavaa epäilystä. Näistä syystä hovioikeus ei ota valittajien valitusten johdosta uudestaan vastaan käräjäoikeudessa esitettyä suullista todistelua.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto