Hovioikeus: Avustajalla oli oikeus saada palkkio myös tarpeellisena pidettävältä matka-ajalta sekä korvaus tarpeellisista matka- ja majoituskuluistaan

HO totesi, että Kuopiossa tuolloin asuneella avustajan päämiehellä oli ollut oikeusapulain 17 §:ssä tarkoitettu peruste käyttää Kuopiossa toimivaa avustajaa siitä huolimatta, että pääkäsittely oli toimitettu Helsingissä. Tätä tuki osaltaan myös se, että esitetyn selvityksen mukaan avustaja oli jo aikaisemmin hoitanut päämiehen edelleen vireillä ollutta toista asiaa, johon nyt kysymyksessä olevan rikosasian lopputuloksella oli voinut olla vaikutusta. Asiassa esitetty selvitys ei osoittanut, että avustajan päämies olisi antanut suostumuksen pääkäsittelyyn videoyhteyden välityksellä. Valituksen oheen liitetyistä KO:n ja avustajan välisistä sähköpostiviesteistä ilmeni, että avustaja oli jo ennen pääkäsittelyä ilmoittanut KO:lle olevansa tulossa istuntoon henkilökohtaisesti. Tästä huolimatta KO ei ollut ainakaan mainituissa viesteissä ennen pääkäsittelyä kiinnittänyt avustajan huomiota matkustamisesta aiheutuvien kustannusten korvattavuuteen eikä tiedustellut tämän päämiehen kantaa tai suostumusta avustajan osallistumiseen pääkäsittelyyn etäyhteydellä. 

Helsingin hovioikeus 25.3.2022
Päätös 22/112793
Asianro R 21/1806
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Helsingin käräjäoikeus 15.06.2021 nro 127047
Asia Avustajan palkkio
Valittaja AA
Vastapuoli Erikoissyyttäjä
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 24.5.2022

Asian käsittely hovioikeudessa
AA:lle on myönnetty jatkokäsittelylupa 18.1.2022.

Valitus
Asianajaja AA on vaatinut, että hänelle määrätään maksettavaksi palkkiota A:n avustamisesta käräjäoikeudessa myös matka-ajalta kahdeksalta tunnilta ja matkasta pääkäsittelyyn aiheutuneista kuluista eli käräjäoikeuden hänelle määräämän palkkion lisäksi 1.331,20 euroa.

AA:n päämies oli asunut asian vireilletulosta käräjäoikeuskäsittelyyn Kuopiossa, jossa AA:n asianajotoimisto sijaitsi. Suomen kieltä taitamattomalle päämiehelle avustajan hankkiminen istuntopaikkakunnalta Helsingistä olisi ollut erittäin hankalaa. He olivat neuvotelleet keskenään henkilökohtaisesti ennen pääkäsittelyä. AA oli avustanut päämiestä aikaisemminkin oleskelulupa-asiassa, joka oli edelleen kesken. Syyttäjä oli vaatinut päämiehelle vankeusrangaistusta, jolla olisi todennäköisesti ollut merkittävä kielteinen vaikutus vireillä olevaan oleskelulupa-asiaan. Asialla oli erittäin suuri merkitys päämiehelle. Päämiehellä oli siten ollut oikeus valita avustaja muulta kuin istuntopaikkakunnalta.

Avustajalla oli oikeus lähtökohtaisesti aina osallistua pääkäsittelyyn istuntosalissa, mikäli hän katsoi sen tarpeelliseksi jutun hoitamisen kannalta. Käräjäoikeus oli edellyttänyt päämiehen saapuvan henkilökohtaisesti pääkäsittelyyn, jossa oli katsottu AA:n esittämiä videotallenteita. Myös keskustelumahdollisuus päämiehen kanssa oli edellyttänyt AA:n henkilökohtaista läsnäoloa pääkäsittelyssä. Paikalla oli ollut myös tulkki. AA oli ennen pääkäsittelyä ollut yhteydessä käräjäoikeuteen, joka ei ollut ilmoittanut, että hänen läsnäolonsa pääkäsittelyssä olisi tarpeetonta.

AA:n laskua matka-ajalta ja matkasta aiheutuneista kuluista ei siten voitu hylätä sillä perusteella, että AA olisi voinut osallistua pääkäsittelyyn videoyhteydellä tai hankkia siihen sijaisen.

Vastaus
Syyttäjä on katsonut, että AA:n palkkiota koskeva käräjäoikeuden ratkaisu oli oikea.

Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Kysymyksenasettelu
Asiassa on kysymys siitä, onko pahoinpitelyjä koskevassa rikosasiassa oikeusapua saavan A:n avustajaksi määrätyllä AA:lla oikeus saada valtion varoista palkkiota myös matka-ajalta sekä korvausta matka- ja majoituskuluista hänen matkustettuaan Kuopiosta käräjäoikeuden pääkäsittelyyn Helsinkiin.

Sovellettavista säännöksistä ja muista oikeusohjeista
Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämättömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Jos avustajaksi on määrätty henkilö, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa, korvataan matkustamisesta syntyvät lisäkulut ja ajanhukka ainoastaan, jos tällaisen avustajan käyttäminen on perusteltua.

Lainkohdan esitöiden (HE 82/2001 vp s. 103–104) mukaan tarkoituksena on, että avustajalle suoritettaisiin korvausta vain sellaisista kuluista, joita kyseisessä tuomioistuimessa normaalisti toimivalle avustajalle aiheutuu. Avustajan matkustamiseen liittyvien lisäkulujen välttämiseksi avustaja yleensä palkataan kyseisessä tuomioistuimessa yleisesti asianajotehtäviä hoitavien avustajien piiristä. Tästä pääsäännöstä olisi kuitenkin voitava poiketa siinä tapauksessa, että muun kuin kyseisessä tuomioistuimessa yleisesti asianajotehtäviä hoitavan avustajan käyttäminen on katsottava perustelluksi. Näin olisi esimerkiksi silloin, kun avustajaksi on tarkoituksenmukaisempaa määrätä oikeusavun saajan asuin- tai työskentelypaikkakunnalla toimiva avustaja tai kun jutun erityinen laatu puoltaa kyseisen avustajan käyttämistä. (ks. myös esim. KKO 2007:30)

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan rikosasian asianosainen saa osallistua suulliseen käsittelyyn käyttäen teknistä tiedonvälitystapaa, jossa käsittelyyn osallistuvilla on puhe- ja näköyhteys keskenään, jos hän siihen suostuu ja tuomioistuin katsoo sen soveliaaksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös vastaajan tai asianomistajan lailliseen edustajaan sekä vastaajan tai asianomistajan suostumuksella hänen oikeudenkäyntiavustajaansa tai -asiamieheensä.

Lainkohdan esitöiden (HE 200/2017 vp s. 17, 23 ja 47–48) mukaan videoyhteyden käyttö edellyttäisi etäyhteydellä suulliseen käsittelyyn osallistuvan suostumusta. Asianosaisen on aina suostuttava etäyhteyteen sekä omasta että avustajansa puolesta. Syytetyn kohdalla suostumuksen merkitys on korostunut, sillä videoyhteyteen suostumalla hän samalla luopuu oikeudestaan olla henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnissä. Luopumisen on oltava vapaaehtoinen sekä joko nimenomainen tai muuten yksiselitteinen. (ks. myös KKO 2021:92, kohdat 17–21)

Arviointi ja johtopäätökset
Käräjäoikeus on hylännyt AA:n nyt kysymyksessä olevan palkkiovaatimuksen matka-ajan sekä matka- ja majoituskulujen korvaamisesta sillä perusteella, että matkustaminen Kuopiosta pääkäsittelyyn Helsinkiin ei ole ollut tarpeellinen, koska AA olisi voinut osallistua pääkäsittelyyn videoyhteydellä tai käyttää sijaista.

Hovioikeus toteaa, että Kuopiossa tuolloin asuneella AA:n päämiehellä on ollut oikeusapulain 17 §:ssä tarkoitettu peruste käyttää Kuopiossa toimivaa avustajaa siitä huolimatta, että pääkäsittely on toimitettu Helsingissä. Tätä tukee osaltaan myös se, että esitetyn selvityksen mukaan AA on jo aikaisemmin hoitanut päämiehen edelleen vireillä ollutta toista asiaa, johon nyt kysymyksessä olevan rikosasian lopputuloksella on voinut olla vaikutusta.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 13 §:stä ilmenevin tavoin vastaajan oikeudenkäyntiavustajan osallistuminen pääkäsittelyyn videoyhteyden välityksellä edellyttää muun ohella vastaajan suostumusta. Asiassa esitetty selvitys ei osoita, että AA:n päämies olisi antanut tähän suostumuksen. Valituksen oheen liitetyistä käräjäoikeuden ja AA:n välisistä sähköpostiviesteistä ilmenee, että AA on jo ennen pääkäsittelyä ilmoittanut käräjäoikeudelle olevansa tulossa istuntoon henkilökohtaisesti. Tästä huolimatta käräjäoikeus ei ole ainakaan mainituissa viesteissä ennen pääkäsittelyä kiinnittänyt AA:n huomiota matkustamisesta aiheutuvien kustannusten korvattavuuteen eikä tiedustellut tämän päämiehen kantaa tai suostumusta AA:n osallistumiseen pääkäsittelyyn etäyhteydellä.

Edellä esitetyillä perusteilla hovioikeus katsoo, että AA:lla on oikeus saada valtion varoista palkkio myös tarpeellisena pidettävältä matka-ajalta kahdeksalta tunnilta sekä korvaus tarpeellisista matka- ja majoituskuluistaan. Niistä vaadittuja määriä on pidettävä kohtuullisina.