Hovioikeus: Asianajajalle voitiin antaa huomautus kouluttautumisvelvollisuuden laiminlyönnistä

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Helsingin hovioikeus 5.11.2018
Päätös Nro 1437
Diaarinumero H 18/884
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Valvontalautakunnan 3. jaosto 21.9.2017 § 19
Asia Asianajajalle annettu huomautus
Valittaja A
Kuultavat
Suomen Asianajajaliitto
Valtioneuvoston oikeuskansleri
A oli selvityksensä mukaan osallistunut kahteen koulutustilaisuuteen vuonna 2015, joiden yhteiskesto oli ollut ohjelmien mukaan yhteensä 11 tuntia 45 minuuttia. A oli lisäksi laatinut päämiehelleen lausunnon asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuusta. A oli vuonna 2016 kouluttautunut yhteensä 19 tuntia.
Valvontalautakunta oli todennut, ettei A:n omalle päämiehelleen laatimaa lausuntoa asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuusta voitu pitää täydennyskouluttautumista koskevan ohjeen mukaisena koulutuksena.
Valvontalautakunta oli katsonut, että kun A ei ollut valvontalautakunnan havaintojen mukaan kouluttautunut vuoden 2015 aikana täydennyskouluttautumista koskevan ohjeen edellyttämällä tavalla ja kun hän ei ollut myöskään täyttänyt mahdollista vajetta vuoden 2016 aikana, oli A:n katsottava toimineen asiassa hyvän asianajajatavan vastaisesti.
Valitus
A on valituksessaan vaatinut, että Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan päätös kumotaan.
Koulutusajan laskemisesta ei ollut yksityiskohtaisia ohjeita eikä koulutukseen käytettyä aikaa voitu laskea valvontalautakunnan esittämin tavoin.
Taukojen lukemisessa osaksi koulutusta oli eroa eikä soveltaminen ollut yhdenvertaista. Valvontalautakunnan ratkaisua asiantuntijalausunnon laatimisesta ei ollut perusteltu riittävästi ja mainittu lausunto tuli hyväksyä osana kouluttautumisvelvoitteen täyttämistä. A:lle ei myöskään ollut varattu mahdollisuutta täydentää kouluttautumista asianajajien täydennyskoulutusta koskevan ohjeen edellyttämin tavoin.
Lausumat
Suomen Asianajajaliiton hallitus on lausunnossaan katsonut, ettei valvontalautakunnan ratkaisua ollut syytä muuttaa ja että huomautus ei ollut kohtuuton seuraamus.
A ei ollut tuonut sellaisia uusia seikkoja, joita valvontalautakunta ei olisi voinut ottaa huomion asiaa ratkaistaessa. Valvontalautakunnan vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan koulutuspäivien lounas- ja muita taukoja ei luettu kouluttautumisaikaan. Täydennyskoulutusohjeissa lainvalmisteluun liittyvien lausuntojen laatimiseen rinnastetulla oikeustieteellisten lausuntojen antamisella ei ole katsottava tarkoitetun asianajajan asianajotoimeksiantona laatimaa asiantuntijalausuntoa. A:ta oli valvontamenettelyssä asianmukaisesti kuultu. Asiassa ei ollut tullut ilmi muitakaan seikkoja, joiden nojalla valvontalautakunnan ratkaisua olisi pidettävä ilmeisen virheellisenä tai valittajan kannalta kohtuuttomana.
Valtioneuvoston oikeuskansleri on ilmoittanut, että hänellä ei ollut lausuttavaa asiassa.
Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Kuten korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2009:10 ilmenee, hovioikeus toimii asianajajien valvonta-asiassa oikeussuojaa takaavana valitusasteena. Hovioikeudessa korostuvat kysymykset kurinpitoratkaisujen mahdollisesta kohtuuttomuudesta tai ilmeisestä virheellisyydestä sekä ihmis- ja perusoikeuksien asettamien vaatimusten täyttymisestä valvonta-asiassa. Hyvän asianajajatavan valvonta onkin lähtökohtaisesti uskottu asianajajalaitokselle itselleen ja sen piirissä toimivalle valvontalautakunnalle.
Asianajajien kouluttautumisvelvollisuus ilmenee hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden kohdasta 4.2 ja sen tarkempi vuotuinen tuntimäärä asianajajien täydennyskoulutusta koskevista vuoden 2005 ohjeista. Ohjeiden mukainen kouluttautumisvelvollisuus on 18 tuntia vuodessa. Valvontalautakunnan mukaan koulutuksen määrän laskemisessa ei oteta huomion koulutuspäivään kuuluvia taukoja. Valvontalautakunnan tulkinta koulutusmäärän laskemisesta on sinänsä mahdollinen ja sitä voidaan pitää myös perusteltuna. Hovioikeuden käytettävissä ei käsillä olevassa asiassa ole sellaista selvitystä, että tätä tulkintalinjausta voitaisiin asianajajan näkökulmasta katsottuna pitää kohtuuttomana. Tulkintaa ei voida myöskään pitää ilmeisen virheellisenä.
Aihetta valvontalautakunnan ratkaisun kumoamiseen ei asiassa ole muutenkaan ilmennyt.

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja vali- tuksen tekemiseen päättyy 4.1.2019.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies