Hovioikeus arvioi törkeän veropetoksen rangaistusta


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Asiassa mainituilla perusteilla aihetta ehdollisen vankeusrangaistuksen alentamiselle ei ollut. KO:n toteamin tavoin ehdollinen rangaistus oli kuitenkin vastaajan tekojen vahingollisuus ja vaarallisuus huomioon ottaen yksinään riittämätön. Syyttäjä oli lausumassaan ilmoittanut pitävänsä riittävänä, että vastaaja tuomitaan ehdollisen vankeusrangaistuksen ohessa sakkoon. HO harkitsi oikeaksi tuomita vastaajalle ehdollisen vankeusrangaistuksen (1 v 11 kk) ohessa 100 päiväsakkoa. (Vailla lainvoimaa 10.12.2018)

KO oli tuominnut vastaajan neljästä törkeästä veropetoksesta ja yhdestä ampuma-aserikoksesta 1 v 11 kk ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja ohessa yhdyskuntapalvelua 60 tuntia.
Turun hovioikeus 7.12.2018
Tuomio 18/154452
Asianumero R 17/57
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Pirkanmaan käräjäoikeus 13.10.2016 nro 142354
Asia Törkeä veropetos ym.
Asianosaiset hovioikeudessa Vastaaja, Kihlakunnansyyttäjä, Verohallinto
"Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Vastaajan peruutettua valituksensa syyksilukemisen, korvausten ja liiketoimintakiellon osalta ja syyttäjän peruutettua vastavalituksensa lausunnon antaminen raukeaa näiltä osin.
Sovellettavat oikeusohjeet
Rikoslain 6 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Rangaistus on saman luvun 4 §:n mukaan mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen. Luvun 3 §:n 2 momentin mukaan rangaistuksen mittaamisessa vaikuttavia perusteita ovat lisäksi luvun 5-8 §:ssä mainitut perusteet.
Rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdan mukaan rangaistuksen lieventämisperusteita ovat tekijän tai asianomistajan välillä saavutettu sovinto, tekijän muu pyrkimys estää tai poistaa rikoksensa vaikutuksia taikka hänen pyrkimyksensä edistää rikoksensa selvittämistä. Luvun 7 §:n 3 kohdan mukaan rangaistusta lieventävänä seikkana on otettava huomioon rikoksen tekemisestä kulunut huomattavan pitkä aika, jos vakiintuneen rangaistuskäytännön mukainen rangaistus johtaisi tästä syystä kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen. Mainitun säännöksen sanamuodosta ilmenee, että siinä tarkoitetun kohtuullistamisperusteen soveltaminen tulee kysymykseen vain poikkeustapauksissa.
Korkein oikeus on ratkaisuissaan KKO 2013:92 (kohta 18) ja KKO 2013:93 (kohta 12) todennut, että oikeuskäytännössä rangaistuksen määrääminen talousrikoksista on usein suhteutettu etupäässä tavoitellun hyödyn tai aiheutetun vahingon rahamääriin. Rangaistusta mitattaessa on kuitenkin tämän ohella tapauskohtaisesti arvioitava, liittyykö rikoksiin myös muita teon vahingollisuuden ja vaarallisuuden sekä tekijän syyllisyyden arviointiin vaikuttavia seikkoja, joille on syytä antaa merkitystä teon rangaistusarvoa määriteltäessä. Korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2011:93 (kohta 21) mukaan vahinkojen korvaamista on pidetty tyypillisenä rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdan mukaisen lieventämisperusteen tarkoittamana soveltamistilanteena.
Rangaistuksen määrääminen tässä tapauksessa
Kohdassa 1 vältettyjen verojen määrä on ollut yli 98.000 euroa. Kohdassa 3 vältettyjen verojen määrä on ollut yli 166.000 euroa, minkä lisäksi kohdassa 3 on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä rahamäärältään yli 272.000 euroa eli yhteensä yli 438.000 euroa. Kohdan 2 kirjanpitorikos on toteutettu laiminlyömällä summaltaan suuren liiketapahtuman ja siihen liittyvien maksusuoritusten kirjaaminen. Kohdan 4 kirjanpitorikoksessa yhtiön kirjanpitoon on merkitty vääriä tai harhaanjohtavia ostotositteita yhteensä 2.280.000 euron arvosta. Nämä seikat ja yleinen rangaistuskäytäntö huomioon ottaen, käräjäoikeuden Vastaajalle tuomitsemassa 1 vuoden 11 kuukauden ehdollisessa vankeusrangaistuksessa on otettu riittävästi huomioon myös se rangaistusta lieventävä seikka, että Vastaaja on korvannut Verohallinnon saatavan kohdassa 3 ennen asian käsittelyä käräjäoikeudessa.
Käsittelyn keston osalta hovioikeus toteaa seuraavaa. Kohtien 1 ja 2 osalta esitutkinta on aloitettu 10.3.2015 ja Vastaajaa on kuulusteltu esitutkinnassa epäiltynä ensimmäisen kerran 9.4.2015. Kohtien 3 ja 4 osalta esitutkinta on aloitettu 4.10.2012 ja Vastaajaa on kuulusteltu esitutkinnassa ensimmäisen kerran 20.11.2012. Asia on tullut käräjäoikeudessa vireille 2.2.2016 ja käräjäoikeus on antanut siinä tuomionsa 13.10.2016. Asian käsittely esitutkintakuulustelusta käräjäoikeuden tuomioon saakka on kestänyt kohtien 1 ja 2 osalta noin puolitoista vuotta ja kohtien 3 ja 4 osaltakin alle neljä vuotta. Asian käsittely hovioikeudessa on viipynyt osittain siitä syystä, että hovioikeus on odottanut kohdan 1 omaisuuteen liittyvien täytäntöönpanoriitakanteiden ratkaisua, mikä on ollut myös Vastaajan näkemys asian käsittelystä. Ottaen lisäksi huomioon asian laatuja laajuus sekä asiassa käydyt neuvottelut syyttäjien ja Vastaajan välillä, oikeudenkäynnin kestoa ei ole pidettävä kohtuuttomana. Syytä rangaistuksen kohtuullistamiselle ei ole.
Edellä mainituilla perusteilla aihetta ehdollisen vankeusrangaistuksen alentamiselle ei ole. Käräjäoikeuden toteamin tavoin ehdollinen rangaistus on kuitenkin Vastaajan tekojen vahingollisuus ja vaarallisuus huomioon ottaen yksinään riittämätön. Syyttäjä on lausumassaan ilmoittanut pitävänsä riittävänä, että Vastaaja tuomitaan ehdollisen vankeusrangaistuksen ohessa sakkoon. Hovioikeus harkitsee oikeaksi tuomita Vastaajalle ehdollisen vankeusrangaistuksen ohessa 100 päiväsakkoa.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot