Hovioikeuden ratkaisu puolustajan palkkiosta


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

.
Hovioikeudessa asiassa oli kysymys siitä, oliko L:n puolustajalta A:lta voitu hylätä palkkio- ja kulukorvausvaatimus peruutetun istunnon osalta siitä syystä, että hän ei ollut etukäteen ilmoittanut, että päämies aikoo kiistää teon ja siitä, oliko A:n lasku hänen valmisteluun käyttämiensä tuntien osalta hyväksyttävä. (Vailla lainvoimaa 21.11.2018)

Vaasan hovioikeus 16.11.2018
Päätös 18/150201
Asianumero H 17/893
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 31.08.2017 nro 133232
Asia
Puolustajan palkkio törkeää vahingontekoa nuorena henkilönä koskevassa asiassa
Valittaja Lakimies A
Vastapuoli Kihlakunnansyyttäjä
Valitus
Vaatimukset
Lakimies A on vaatinut, että hänelle valtion varoista maksettu palkkio ja kulukorvaus korotetaan vaatimuksen mukaiseksi. Toissijaisesti palkkiota on korotettava huomattavasti ja joka tapauksessa pääkäsittelyyn saapumisesta 20.4.2017 aiheutuneet kulut on korvattava.
A on vielä vaatinut, että valtio velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudesta 1.318,40 eurolla laillisine viivästyskorkoineen.
Perusteet
Asiassa, jossa A on toiminut vastaajan puolustajana, on järjestetty pääkäsittely 20.4.2017, johon A on kutsun mukaisesti saapunut.
Käräjäoikeus on virheellisesti pitänyt puolustajan velvollisuutena ilmoittaa käräjäoikeudelle ennen pääkäsittelyä, että vastaaja tulee peruuttamaan esitutkinnassa antamansa tunnustuksen. Asiassa ei ole pyydetty kirjallista vastausta, eikä sellaista ole annettu eikä ole ollut velvollisuutta antaa.
Pääkäsittely on peruutettu syyttäjän pyynnöstä ja puolustajalle on maksettava palkkio ja kulukorvaus peruuntuneesta istunnosta.
Valmisteluun käytetty aika on pidentynyt, koska puolustaja on joutunut laatimaan lausuman hyödyntämiskiellosta. Lisäksi aikaa on käytetty päämiehen terveydentilan selvittämiseen ja päämiehen kanssa käyty kommunikaatio on vaatinut aikaa.
Oikeudenkäyntikuluvaatimus sisältää palkkiota 660 euroa, arvonlisäveroa 158,40 euroa ja oikeudenkäyntimaksun hovioikeudessa 500 euroa.
Vastaus
Vaatimus
Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.
Perusteet
Puolustajana toiminut A on varmasti tutustunut esitutkinta-aineistoon ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä 20.4.2017. Asiakirjoista ilmenee, että A:n päämies L on esitutkinnassa kertonut yksityiskohtaisesti tapahtumista ja myöntänyt syytteen. Päämiehen kanta on tämän jälkeen olennaisesti muuttunut ja käräjäoikeuden istunnossa hän on kiistänyt teon.
A:n on täytynyt käsittää, ettei pääkäsittelyä ole voitu muuttuneissa olosuhteissa pitää. Puolustaja on oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n nojalla velvollinen huolellisesti hyvää asianajotapaa noudattaen valvomaan päämiehensä etua ja oikeutta sekä siinä tarkoituksessa edistämään asian selvittämistä. Käräjäoikeuden päätös jättää matkasta aiheutuneet kulut korvaamatta on oikea.
Ottaen huomioon asian laatu ja laajuus käräjäoikeuden maksama palkkio on riittävä.
Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Asian tausta ja kysymyksenasettelu
Pohjanmaan käräjäoikeus on 24.3.2017 oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan ja 2 §:n nojalla määrännyt lakimies A:n L:n puolustajaksi 21.3.2017 lukien. L:lle on 3.4.2017 annettu tiedoksi haastehakemus ja hänet on kutsuttu vastaamaan 20.4.2017 pidettävään pääkäsittelyyn. Asiassa ei ole pyydetty kirjallista vastausta. Pääkäsittelyssä L on puolustajan avustamana kiistänyt syytteen ja pääkäsittely on peruutettu syyttäjän pyynnöstä, koska syyttäjä on kiistämisen johdosta halunnut esittää näyttöä. Valituksenalaisessa tuomiossa käräjäoikeus ei ole määrännyt A:lle maksettavaksi matka-ajan palkkiota ja matkakuluja peruutetun istunnon osalta. Käräjäoikeus ei ole myöskään kokonaan hyväksynyt A:n laskussaan ilmoittamaa valmisteluaikaa. A on valittanut palkkioratkaisusta.
Hovioikeudessa asiassa on näin ollen kysymys siitä, onko L:n puolustajalta A:lta voitu hylätä palkkio- ja kulukorvausvaatimus peruutetun istunnon osalta siitä syystä, että hän ei ole etukäteen ilmoittanut, että päämies aikoo kiistää teon ja siitä, onko A:n lasku hänen valmisteluun käyttämiensä tuntien osalta hyväksyttävä.
Arviointi ja johtopäätökset
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n mukaan puolustaja on velvollinen huolellisesti hyvää asianajotapaa noudattaen valvomaan päämiehensä etua ja oikeutta sekä siinä tarkoituksessa edistämään asian selvittämistä ja 8 §:n mukaan puolustajasta on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäyntiasiamiehestä ja -avustajasta säädetään oikeudenkäymiskaaren 15 luvussa. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 10 §:n mukaan puolustajan palkkion osalta noudatetaan soveltuvin osin mitä oikeusapulain 17 ja 18 §:ssä säädetään. Mainitun 17 §:n mukaan avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämättömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta sekä korvaus kuluista.
Korkein oikeus on ennakkoratkaisussaan KKO 2000:32 katsonut, että vaikka rikosasian vastaajan ennakkokannan ilmoittaminen edistäessään yhtäjaksoisen pääkäsittelyn toteutumista on suotavaa, ei avustajan palkkiota ollut perusteita alentaa, koska hänellä ei ollut erityistä velvollisuutta tehdä tällaista ilmoitusta vastapuolelle tai tuomioistuimelle.
Korkeimman oikeuden ratkaisussa on ollut kysymys silloin voimassa olleen maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain nojalla määrätystä avustajasta. Hovioikeus katsoo kuitenkin, ettei myöskään edellä mainituista puolustajan tehtäviä koskevista säännöksistä voida johtaa puolustajan erityistä velvollisuutta ilmoittaa vastaajan ennakkokannasta syyttäjälle tai tuomioistuimelle, kun haastehakemuksen johdosta ei ole erikseen pyydetty kirjallista vastausta.
Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevän oikeusohjeen mukaisesti hovioikeus näin ollen katsoo, että A:lle on korvattava istunnon 20.4.2017 osalta matkakulut, matka-ajan palkkio sekä istuntokäsittelystä yhden tunnin palkkio.
A:n käräjäoikeudelle jättämän laskun mukaan valmistelutoimenpiteet asiassa ovat kestäneet 23 tuntia. Laskuerittelystä ilmenee, että A on muun muassa tutustunut asiaan, hankkinut psykologin ja lääkärin lausuntoja, pitänyt yhteyttä asumiskoti P:hen, neuvotellut päämiehen kanssa ja valmistautunut istuntoon sekä tehnyt ja vastaanottanut lausumat koskien hyödyntämiskieltovaatimusta. A on valituksessaan katsonut, että valmisteluun käytetty aika on pidentynyt, koska päämiehen terveydentila on pitänyt selvittää ja hyödyntämiskieltovaatimuksesta on tehty lausuma.
Hovioikeus katsoo, että mainitut seikat ovat olleet omiaan nostamaan tarpeellisten toimenpiteiden määrää ja niihin käytettyä aikaa muutoin melko tavanomaisena pidettävässä rikosasiassa. Tämä on kuitenkin riittävästi otettu huomioon käräjäoikeuden ratkaisussa eikä palkkiota valmistelusta ole asian laajuus ja suoritetut toimenpiteet huomioon ottaen syytä korottaa.
A:n oikeudenkäyntikuluvaatimus hovioikeudesta hylätään. Puolustajalla ei ole oikeutta saada valtion varoista palkkiota omasta palkkiovalituksestaan.
A on toisaalta vain osittain voittanut valituksensa ja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.
Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:
Valtion varoista L:n puolustajalle lakimies A:lle maksetaan käräjäoikeuden määräämän palkkion lisäksi matka-ajasta ja istunnosta 660 euroa ja korvauksena matka- ja majoituskuluista 438,54 euroa sekä arvonlisäverona 263,65 euroa eli yhteensä 1.362,19 euroa, mikä määrä jää valtion vahingoksi.
A:lle maksettava arvonlisäverollinen kokonaispalkkio on näin ollen 5.050,64 euroa.

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 15.1.2019.


.
.
.
.
.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot