Hovioikeuden ratkaisu oikeudenkäyntikuluista sovintotapauksessa


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Kun pääasiaa koskeva riitakysymys oli ratkaistu sovinnolla, asiassa ei ollut olemassa tuomioistuimen ratkaisua eikä siten asian voittanutta ja hävinnyttä osapuolta oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa mielessä. B:n ja yhtiön välisessä suhteessa B:n oli sovinnon lopputulos, kannevaatimukset ja käräjäoikeuden tuomio huomioon ottaen katsottava voittaneen jutun kokonaan. Yhtiö oli näin ollen velvollinen korvaamaan B:n tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. A:n ja yhtiön välisessä suhteessa sovinnon lopputuloksen oli katsottava vastaavan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:ssä tarkoitettua osavoittotilannetta. Sovintosopimuksen sisältö huomioon ottaen hovioikeus katsoi, että A oli velvollinen korvaamaan osaksi yhtiön oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. (Vailla lainvoimaa 15.11.2018)

Helsingin hovioikeus 15.11.2018
Tuomio Nro 1495
Diaarinumero S 17/2242
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Helsingin käräjäoikeus 19.9.2017 nro 46900
Asia Velkomus, palvelussopimus ym.
Valittajat A ja B
Vastapuoli X OÜ
Asian käsittely hovioikeudessa
Hovioikeudessa on määrätty toimitettavaksi pääkäsittely 26.10.2018. Asianosaiset ovat hovioikeudessa 26.10.2018 ennen pääkäsittelyn aloittamista ilmoittaneet päässeensä sovintoon pääasian ja käräjäoikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen osalta ja pyytäneet hovioikeutta vahvistamaan sovinnon tältä osin. Hovioikeus on 26.10.2018 julistamallaan tuomiolla nro 1425 vahvistanut kyseisen sovinnon. Hovioikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden osalta asianosaiset ovat pyytäneet hovioikeutta ratkaisemaan asian tuomiolla.
Vaatimukset oikeudenkäyntikulujen osalta
A on vaatinut, että X OÜ (jäljempänä yhtiö) velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa 10.478,87 eurolla korkoineen.
B on vaatinut, että yhtiö velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa 13.522,20 eurolla korkoineen.
OÜ on vaatinut, että A ja B velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan yhtiön arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa 8.833,33 eurolla korkoineen.
Vastaukset oikeudenkäyntikulujen osalta
X OÜ:llä ei ole ollut huomautettavaa A:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrästä. Yhtiö on hyväksynyt B:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen 28 tunnin työtä vastaavan määrän osalta. Yhtiö on paljoksunut B:n oikeudenkäyntikuluvaatimusta asianajaja L:n, B:n ja asianajaja C:n välisen kirjeenvaihdon osalta.
A on kiistänyt yhtiön oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrältään rikosilmoituksen tekemiseen liittyvien kahden työtunnin osalta. Muilta osin A:lla ei ole ollut huomautettavaa yhtiön oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrästä.
B on kiistänyt yhtiön oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan. Määrän osalta B on hyväksynyt vaatimuksen 25 tunnin työtä vastaavan 5.000 euron avustajan palkkion, 500 euron suuruisen oikeudenkäyntimaksun ja 133,33 euron suuruisten todistajanpalkkioiden osalta.
Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Kun pääasiaa koskeva riitakysymys on ratkaistu sovinnolla, asiassa ei ole olemassa tuomioistuimen ratkaisua eikä siten asian voittanutta ja hävinnyttä osapuolta oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa mielessä.
Koska sovinto on tehty ennen todistelun vastaanottamista hovioikeudessa, ratkaisun lähtökohdaksi ei voida ottaa arviota siitä, miten itse riitakysymys olisi hovioikeuden käsityksen mukaan tullut ratkaista. Tällaisessa tilanteessa kulukysymys on ratkaistava vertailemalla asianosaisten alkuperäisiä vaatimuksia, käräjäoikeuden tuomiota ja saavutetun sovinnon lopputulosta sekä viime kädessä noudattamalla vapaata, soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiin perustuvaa kohtuusharkintaa.
Yhtiön kannevaatimukset käräjäoikeudessa ovat olleet pääomaltaan yhteensä 25.500 euroa korkoineen. B ja A ovat kiistäneet kanteen kokonaisuudessaan. Käräjäoikeus on hyväksynyt yhtiön kanteen kokonaisuudessaan. B ja A ovat valittaneet käräjäoikeuden tuomiosta uudistaen vaatimuksensa kanteen hylkäämisestä. Asianosaisten tekemässä sovinnossa yhtiö on luopunut B:hen kohdistamistaan vaatimuksista. A puolestaan on sovinnon perusteella sitoutunut suorittamaan yhtiölle 20.000 euroa. Asianosaiset ovat sopineet pitävänsä oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeudessa vahinkonaan.
B:n ja yhtiön välisessä suhteessa B:n on sovinnon lopputulos, kannevaatimukset ja käräjäoikeuden tuomio huomioon ottaen katsottava voittaneen jutun kokonaan. Yhtiö on näin ollen velvollinen korvaamaan B:n tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. Asianajaja L ei ole avustanut B:tä käräjäoikeudessa. Asia on ollut hänelle hovioikeudessa uusi. Asian laatu ja laajuus huomioon ottaen hovioikeus arvioi B:n kohtuullisiksi oikeudenkäyntikuluiksi 30 työtuntia vastaavan määrän eli 6.900 euroa lisättynä arvonlisäveron määrällä ja hovioikeudessa B:ltä perittävällä oikeudenkäyntimaksulla 500 eurolla.
A:n ja yhtiön välisessä suhteessa sovinnon lopputuloksen on katsottava vastaavan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:ssä tarkoitettua osavoittotilannetta. Sovintosopimuksen sisältö huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että A on velvollinen korvaamaan osaksi yhtiön oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. Sovinnon lopputuloksen ja kannevaatimusten suhde sekä käräjäoikeuden tuomion lopputulos huomioon ottaen hovioikeus katsoo kohtuulliseksi määrätä A korvaamaan kaksi kolmasosaa yhtiölle hovioikeudessa aiheutuneista tarpeellisista oikeudenkäyntikuluista ja todistelukustannuksista. Hovioikeudessa tarpeellisina toimenpiteinä ei voida pitää yhtiön asiamiehen laskuun merkittyä kirjeenvaihtoa rikosilmoituksen tekemisestä, josta on aiheutunut kuluja yhteensä 400 euroa. Yhtiöltä ei valittajien vastapuolena peritä oikeudenkäyntimaksua hovioikeudessa. A:n on siten korvattava yhtiölle asiamiehen palkkiosta 5.200 euroa ja todistelukustannuksista 88,89 euroa.

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 14.1.2019.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus