HelHO: Avustajalla oikeus jälkitoimia koskevaan oikeusapupalkkioon, vaikka ratkaisu olisi julistettu istunnossa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

HelHO:2018:18 Oikeusapu – Avustajan palkkio
Presidentti on 4.6.2018 siirtänyt vahvennetun kokoonpanon ratkaistavaksi kysymyksen siitä, onko avustajalle maksettava oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:ssä tarkoitettu palkkio jälkitoimista.

Valmistautuminen istuntoon

A:n käräjäoikeudelle toimittamasta vedoslaskusta ilmenee, että A:n valmistautuminen pääkäsittelyyn on kestänyt 5 tuntia ja käsittänyt neuvottelun päämiehen kanssa toimistolla, yhteydenoton poliisiin ja keskustelun poliisin kanssa, oikeusapuhakemuksen laatimisen ja sen toimittamisen oikeusaputoimistolle, ennakkovastauksen laatimisen käräjäoikeudelle, valmistautumisen istuntoon ja todistelun toimittamisen käräjäoikeudelle. Lisäksi valmistautuminen pääkäsittelyyn on käsittänyt kaksi yritystä soittaa päämiehelle. Hovioikeus katsoo, että sanotut toimet ovat olleet tarpeellisia B:n avustamiseksi lähestymiskieltoasiassa. Asian laatu ja laajuus huomioon ottaen kohtuullinen palkkio näistä on A:n vaatima viiden tunnin ajankäytön perusteella maksettava palkkio.

***

Hovioikeuden kanta jälkitoimista maksettavasta palkkiosta

Oikeudenkäyntiavustajan tehtävien asianmukainen ja huolellinen hoitaminen edellyttää avustajalta toimenpiteitä vielä ratkaisun antamisen jälkeen. Hyvää asianajajatapaa koskevissa ohjeissakin edellytetään, että asianajajan on pidettävä asiakas ajan tasalla tehtävän edistymisestä ja erityisesti huolehdittava, että tehtävässä saadusta ratkaisusta, päätöksestä tai sovinnosta annetaan viipymättä tieto asiakkaalle (kohta 5.4. "Yhteydenpito asiakkaaseen").
Niin kuin Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisussa tähdennetään, tuomioistuimen päätöksen läpikäynti on tarpeen erityisesti, jotta päämies ymmärtäisi ratkaisun merkityksen ja voisi arvioida muutoksenhaun tarvetta, ja tämä tarve on olemassa silloinkin, kun ratkaisu julistetaan pääkäsittelyn jälkeen päämiehen läsnä ollessa.
Itse asiassa tuomarin julistaman ratkaisun selostamiseen voi olla jopa enemmän tarvetta, kun tällöin käytettävissä ei ole kirjallisessa muodossa olevaa lopullista ratkaisua, josta perusteluihin ja lopputulokseen voisi rauhassa perehtyä. Päämies olisi ilman avustajan toimia yksinomaan sen käsityksen varassa, jonka hän on saanut ratkaisusta suullisen ja usein pääpiirteittäisen selostamisen perusteella.
Nyt käsiteltävässä asiassa oli Helsingin hovioikeuden vuonna 2016 ratkaiseman asian tavoin päämiestä vastaan esitetyt vaatimukset hylätty eikä päämiehellä siten ole ollut oikeudellista tarvetta muutoksenhakuun. Myöskään täytäntöönpanotoimet eivät ole tulleet kysymykseen. Hovioikeus katsoo, että vaatimusten hylkääminenkään ei poista tarvetta ratkaisun läpikäymiseen avustajan kanssa. Päämiehellä voi näet tällöinkin olla perusteltua tarvetta saada riittävä selko siitä, mihin seikkoihin lopputulos nojautuu. Päämiehelle voi olla tärkeätä myös saada esimerkiksi tietää, voiko oikeudenkäynti jatkua vastapuolen muutoksenhaun vuoksi ja minkälaisiin toimiin tämän vuoksi tulisi varautua.
Selvää tietenkin on, että tapaukset voivat olla hyvinkin erilaisia ja ratkaisun selostamisen tarve ja laajuus voivat vaihdella. Tähän vaikuttaa erityisesti asian laatu mutta merkitystä voi olla myös päämiehen henkilöön liittyvillä seikoilla ja muilla olosuhteilla. Tätä tarvetta ja työmäärää tuomioistuin ei välttämättä kykene aina etukäteen määrittämään palkkiosta päättäessään.
Myös jälkitoimiin varautumista koskevan asetuksen 3 ja 4 a §:n säännösten sanamuodon perusteella lähtökohtana voidaan pitää sitä, että avustajalle maksetaan palkkio jälkitoimista yhden tunnin mukaan ilman sen selvittämistä, minkälainen tarve kussakin yksittäistapauksessa on läpikäydä tuomioistuimen ratkaisua. Asetuksen 4 a §:n perusteella palkkiokysymystä on sitä vastoin tutkittava tarkemmin, jos palkkiota vaaditaan tuntia pitemmältä ajalta. Tällainen kaavamaisuus vastaa myös lainkäytön tarpeita, ja vain poikkeuksellisesti arvioitavaksi voi tulla se, aiheutuuko tuomioistuimen ratkaisusta avustajalle ylipäätänsä enää korvattavia jälkitoimenpiteitä.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies