Hallitus esittää uudistuksia ulkomaisten väliyhteisöjen sääntelyyn veronkierron estämiseksi

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Suomi panee lainmuutoksella täytäntöön EU-lainsäädäntöä veronkierron estämisestä. Väliyhteisölain tarkoituksena on verottaa Suomessa tuloja, joita verovelvolliset ovat kanavoineet matalan verotuksen valtioissa sijaitseviin yhtiöihinsä. Väliyhteisönä on pidetty yhteisöä, joka on ollut Suomessa yleisesti verovelvollisten määräysvallassa. Lain mukaan matalan verotuksen valtioita ovat sellaiset, joissa verotuksen taso on alle 60 prosenttia Suomen tasosta. Hallitus esittää, että määräysvallan rajana on jatkossa 25 prosentin omistus. Rajan ylittymistä arvioitaessa otetaan huomioon myös verovelvolliseen etuyhteydessä olevien henkilöiden osuudet ulkomaisessa väliyhteisössä.

Toiminnan luonne ja verotietojen vaihto vaikuttavat
Hallitus esittää, että lain soveltamisalaa yhtenäistetään ja laajennetaan. Laki koskee jatkossa kaikkia toimialoja, kun nykyisin sen ulkopuolelle on rajattu muun muassa teollinen tuotantotoiminta.
Euroopan talousalueen ulkopuolisissa valtioissa sijaitsevayhteisö voi jatkossa vapautua lain soveltamisalasta, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
Sijaintivaltio ei ole EU:n niin sanotulla mustalla listalla
Yhtiö harjoittaa sijaintivaltiossa taloudellista ja tuotannollista toimintaa
Suomen ja sijaintivaltion välillä on sovittu riittävästä verotietojen vaihdosta.
Verosopimusvaltioissa sijaitsevat yhteisöt eivät enää voi vapautua niin sanotun harmaan listan perusteella. EU-valtioissa sijaitsevat yhteisöt eivät voi enää vapautua lain soveltamisalasta erityisen verotuksen tasoa koskevan säännöksen nojalla.
Euroopan talousalueen valtioissa sijaitsevat yhteisöt voivat vapautua lain soveltamisalasta taloudellisen toiminnan perusteella samoin kuin nykyisin.
Taustalla EU-lainsäädäntö
Muutokset perustuvat pääosin EU-direktiiviin veronkierron estämisestä. Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Lainmuutoksen ei arvioida merkittävästi lisäävään verotuottoja.
Asiakirjoja ja lisätietoa
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta (VN)
HE 218/2018 ja käsittelytiedot eduskunnassa
Kysymyksiä ja vastauksia väliyhteisölain muuttamisesta

asianajaja - asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus