Hallitus esittää opintotuen tarveharkintaan muutoksia


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Hallitus esittää, että vanhempien tulojen vaikutuksesta opintorahan perusmäärään ja asumislisään luovutaan, kun opiskelija on alle 18-vuotias ja asuu muualla kuin vanhempansa luona. Myöskään apurahoja ei enää otettaisi huomioon tulona opintotuessa. Opintotuen tulokäsitteen on tarkoitus muuttua 1. tammikuuta 2019 ja alle 18-vuotiaiden opintotuen tarveharkinnan lieventyä 1. elokuuta 2019.

Esityksen mukaan apurahoja ei enää otettaisi nykyiseen tapaan huomioon tulona opintotuessa, mikä lieventää opintotuen tarveharkintaa ja vähentää siihen liittyvää toimeenpanotyötä Kelassa.
Hallituksen esityksen myötä alle 18-vuotiaat itsenäisesti asuvat voisivat saada opintorahan perusmäärän (101,74 €/kk) tarveharkinnattomasti sekä oikeuden lainatakaukseen, mikä mahdollistaisi myös asumistuen saamisen. Opintorahaa voitaisiin edelleen korottaa vanhempien pienten tulojen perusteella.
Samalla luovutaan vanhempien vaikutuksesta asumislisään, kun kyse alle 18-vuotiaista asuntolassa, ulkomailla tai Ahvenanmaalla asumislisää saavista opiskelijoista. Nämä opiskelijat saavat leikkaamatonta asumislisää asuntolassa 88,87 euroa kuukaudessa ja ulkomailla tai Ahvenanmaalla 210 euroa kuukaudessa.
Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Opintotuen tulokäsitteen on tarkoitus muuttua 1. tammikuuta 2019 ja alle 18-vuotiaiden opintotuen tarveharkinnan lieventyä 1. elokuuta 2019.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 17 ja 19 §:n muuttamisesta HE 234/2018

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus