Hallinto-oikeus kumosi jälleen kunnan koulukuljetuspäätöksen – asianosainen joutui kuitenkin maksamaan oikeudenkäyntikulut

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Lähtökohtana on, että koulumatkan pituus lasketaan lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin. Koulumatkaa ei voida siten mitata esimerkiksi polkuja pitkin. Asiassa ei ollut riittävällä tavalla selvitetty, että Kololantien ja Nummisvuorentien välillä olisi sellainen yleisessä käytössä oleva tieyhteys, että B:n perusopetuslain mukaisen koulumatkan voitaisiin katsoa kulkevan sitä kautta. Siten B:n koulumatkan pituudeksi muodostui Isovuorentien kautta lähes viisi kilometriä. Kun otettiin huomioon B:n ikä ja kyseisen koulumatkan olosuhteet koulumatkaa oli pidettävä 1. luokkaa käyvälle B:lle perusopetuslaissa tarkoitetulla tavalla liian rasittavana. (Vailla lainvoimaa 12.11.2018)

Turun hallinto-oikeuden päätös 2.11.2018
Päätösnumero 18/0669/2
Diaarinumero 00911/18/1301
Asia Koulukuljetusta koskeva valitus
Valittaja A
Päätös josta valitetaan
Ruskon kunnan koulukuljetuskoordinaattori 4.6.2018
A on hakenut koulukuljetusta lapselleen B:lle koulumatkan rasittavuuden vuoksi.
Koulukuljetuskoordinaattori on hylännyt hakemuksen, koska koulumatka jää alle viiden kilometrin, eikä kunnan käyttämä Koululiitu-ohjelma luokittele Isovuorentietä vaaralliseksi 1. luokan oppilaalle. Lisäksi Nummisvuorentien kautta koulumatka lyhenee noin 3,5 kilometriin.
Valitus
Päätös on kumottava ja B:lle myönnettävä koulukuljetus. Ruskon kunta on velvoitettava vastaamaan valitusprosessin kuluista.
Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan vuonna 2016 todennut, että B:n isoveljen koulumatkaa on pidettävä 1. luokan oppilaalle liian rasittavana. B:n ikä, koulumatka ja reitti ovat täysin samat kuin hänen isoveljellään vuonna 2014–2015. Valituksenalaisessa päätöksessä viitattu vaihtoehtoinen lyhyempi koulutie Nummisvuorentien kautta on jätettävä huomiotta. Koulutie arvioidaan ympäri vuoden kulkukelpoisen tieyhteyden kautta. Mikäli kunta rakentaa ja ylläpitää tieyhteyttä Kololantien ja Nummisvuorentien välillä, muuttuu tilanne päätöksessä esitetyllä tavoin. Koska koulukuljetuskoordinaattorilla on ollut päätöstä tehdessään käytössään edellä mainittu korkeimman hallinto-oikeuden päätös, voidaan koulukuljetuspäätöstä pitää tarkoituksella väärin tehtynä.
Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus kumoaa koulukuljetuskoordinaattorin päätöksen. B:lle on myönnettävä maksuton koulukuljetus tai oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.
Hallinto-oikeus hylkää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.
Ratkaisun perustelut
Perusopetuslain 32 §:n 1 momentin (1139/2003) mukaan, jos perusopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.
Hallituksen esityksessä koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997 vp) on mainitun 32 §:n yksityiskohtaisten perustelujen kohdalla todettu, että pykälään sisältyvä koulumatkaetua koskeva säännös säilyy nykyisellään.
Perusopetuslailla on kumottu muiden ohella peruskoululaki (476/1983). Hallituksen esityksessä peruskoululaiksi ja lukiolaiksi sekä niihin liittyväksi lainsäädännöksi (HE 30/1982 vp) on peruskoululain koulukuljetusta ja majoitusta sekä niihin liittyvää avustamista koskevan 47 §:n yksityiskohtaisten perustelujen kohdalla todettu, että säännösehdotuksen mukaan maksuttoman kuljetuksen tai avustuksen perusteena on: 1) viiden kilometrin matka, joka aina oikeuttaa oppilaan maksuttomaan kuljetukseen tai 2) oppilaan iästä tai muista olosuhteista riippuvat tekijät. – – Myös matkan pituus, vaikka se olisi viittä kilometriä lyhyempi, saattaa nuorimmilla oppilailla muodostaa perusteen maksuttomalle kuljetukselle tai saattamiselle.
Asiassa saatu selvitys
Ruskolla osoitteessa - - - asuva B käy osoitteessa Koulutie 15 sijaitsevaa Merttelän koulun 1. luokkaa. Huoltaja on katsonut B:n koulumatkan kulkevan reittiä Kololantie–Isovuorentie–Sattontie–Lempontie– Vahdontie–Merttelän koulu, jolloin matkan pituudeksi muodostuu lähes viisi kilometriä. Huoltaja on hakenut koulukuljetusta sillä perusteella, että kyseinen koulumatka on B:lle liian rasittava.
Valituksen johdosta annetun lausunnon mukaan B:lle ei ole myönnetty maksutonta koulukuljetusta, koska hänen koulumatkansa on alle viisi kilometriä.
Koulumatka mitataan pitkin lyhintä jalankulkukelpoista tietä kodista kouluun seuraten kevyen liikenteen väyliä, jos sellaisia on reitillä. B:llä on mahdollisuus käyttää lyhyempää reittiä Nummisvuorentien kautta. Tämän reitin kautta matka lyhenee noin 3,5 kilometriin. Ennen päätöksensä tekemistä koulukuljetuskoordinaattori on itse ajanut Nummisvuorentien kaksi kertaa ja todennut tien olevan hyväkuntoinen koulukulkemiseen soveltuva maaseututie.
A:n on vastaselityksessään todennut muun ohella, että koulukulje- tuskoordinaattorin esittämä vaihtoehtoinen metsäautotietä/metsäpolkua pitkin kulkeva koulutie ei ole ympäri vuoden jalankulkukelpoinen, eikä Kololantien ja Nummisvuorentien välissä ole tieyhteyttä.
A:n vastaselitykseen on liitetty kuvakaappaus Turun Seudun Opaskartta -palvelusta. Karttaotteella Kololantien ja Nummisvuorentien välillä ei ole merkitty tietä, vaan tie päättyy B:n kotitalon kohdalla.
Ruskon kunnan lukuvuotta 2018–2019 koskevien koulukuljetusten järjestämisen perusteiden mukaan oppilaan koulumatka mitataan pitkin lyhintä jalankulkukelpoista tietä kodista (tontin rajalta) kouluun (tontin rajalle). Mitattaessa seurataan kevyen liikenteen väyliä, jos sellaisia on reitillä. – – Koulutuksen järjestäjä päättää, järjestääkö se maksuttoman koulukuljetuksen vai korvaako se oppilaan huoltajalle kouluun kuljettamisesta aiheutuvat kulut.
Hallinto-oikeuden yhteenveto ja johtopäätökset
Asiassa on ensin arvioitava, mitä reittiä on pidettävä B:n perusopetuslaissa tarkoitettuna koulumatkana. Perusopetuslaissa ei ole määritelty, miten tai mitä reittiä pitkin koulumatka on mitattava. Ruskon koulukuljetusten järjestämisen perusteiden mukaan oppilaan koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista tietä pitkin kodista kouluun. Tähän perustuen valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, että B:n koulumatka kulkee Nummisvuorentien kautta, jolloin sen pituus olisi noin 3,5 kilometriä. Huoltaja on esittänyt, että valituksenalaisessa päätöksessä tarkoitettu reitti kulkee metsäautotietä/metsäpolkua pitkin, tieyhteyttä ei ole, eikä reitti ole ympäri vuoden jalankulkukelpoinen. Esitetty karttaote tukee sitä, että ainakaan virallista tieyhteyttä ei ole.
Koulukuljetuskoordinaattori on ilmoittanut itse ajaneensa Nummisvuorentien, mutta ei ole esittänyt asiasta muuta selvitystä.
Lähtökohtana on, että koulumatkan pituus lasketaan lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin. Koulumatkaa ei voida siten mitata esimerkiksi polkuja pitkin. Asiassa ei ole riittävällä tavalla selvitetty, että Kololantien ja Nummisvuorentien välillä olisi sellainen yleisessä käytössä oleva tieyhteys, että B:n perusopetuslain mukaisen koulumatkan voitaisiin katsoa kulkevan sitä kautta. Siten B:n koulumatkan pituudeksi muodostuu Isovuorentien kautta lähes viisi kilometriä. Kun otetaan huomioon B:n ikä ja kyseisen koulumatkan olosuhteet koulumatkaa on pidettävä 1. luokkaa käyvälle B:lle perusopetuslaissa tarkoitetulla tavalla liian rasittavana.
Oikeudenkäyntikulut
Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Pykälässä säädettyä voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.
Vaikka koulukuljetuskoordinaattorin päätös on A:n valituksesta kumottu, asia on ollut tulkinnanvarainen, eikä oikeudenkäynnin ole katsottava aiheutuneen viranomaisen virheestä. Ei ole muutoinkaan kohtuutonta, että A joutuu pitämään mahdolliset oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.
Sovelletut oikeusohjeet
Perusopetuslaki 32 § 1 mom (1139/2003)
Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 ja 2 mom

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies