Hallinto-oikeus jätti tutkimatta perusteettoman edun palautusta koskevat vaatimukset


asianajaja  – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies– asianajotoimisto

Turun hallinto-oikeus 19.12.2018
Päätösnro 18/0396/1
Dnro 01970/18/2299
Asia Valitus kunnallisasiassa
Valittaja V Oy

Yhtiö oli katsonut, että kaupunki oli yhtiön ja kaupungin väliseen maanvuokrasopimukseen ja sitä koskevaan irtisanomiseen liittyen saanut perusteetonta etua yhtiön kustannuksella, ja tällä perusteella vaatinut kaupungilta perusteettoman edun palautusta. Koska valituksessa ei ollut esitetty kuntalaissa tarkoitettuja valitusperusteita kaupunginhallituksen päätöksen lainvastaisuuden osoittamiseksi, vaatimukset oli jätettävä tutkimatta. 


Tuomion perustelut
Tuomioistuinlain 4 luvun 1 §:n mukaan hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee ne hallinto-oikeudelliset valitukset, hallintoriita-asiat ja muut asiat, jotka säädetään kuuluviksi sen toimivaltaan hallintolainkäyttölaissa tai muussa laissa.

V Oy on katsonut, että Turun kaupunki on yhtiön ja kaupungin väliseen maanvuokrasopimukseen ja sitä koskevaan irtisanomiseen liittyen saanut perusteetonta etua yhtiön kustannuksella, ja tällä perusteella vaatinut kaupungilta perusteettoman edun palautusta.  Kaupunginhallitus on katsonut, ettei kaupunginjohtajan tekemää päätöstä ole syytä muuttaa, koska kaupunki ei ole saanut perusteetonta etua V Oy:n kustannuksella. Kaupunginhallituksen mukaan esitetty korvausvaatimus on vanhentunut, perusteeton sekä määrältään virheellinen. Hallinto-oikeus toteaa, että kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen päätöksissä on kysymys käräjäoikeuden ratkaistavaksi kuuluvan yksityisoikeudelliseen sopimukseen liittyvän riita-asian toisen osapuolen näkemyksestä, eikä kaupunginhallituksen päätöksellä ole oikeudellisesti sitovasti ratkaistu yhtiön vaatimusta perusteettoman edun palautuksesta. 
Valituksenalaiseen kaupunginhallituksen päätökseen on voinut hakea muutosta kunnallisvalituksin. V Oy on hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa katsonut, että päätös on virheellisenä kumottava, koska kaupunki on saanut vaatimuksissa esitettyä perusteetonta etua ja hyötynyt yhtiön kustannuksella. Koska valituksessa ei ole esitetty kuntalaissa tarkoitettuja valitusperusteita kaupunginhallituksen päätöksen lainvastaisuuden osoittamiseksi ja koska kysymyksessä olevan perusteettoman edun palautusta koskevan vaatimuksen tutkiminen ei edellä todetuin tavoin kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan, vaatimukset on jätettävä tutkimatta.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot– lakitoimisto