Hallinto-oikeuden ratkaisu KHO:n perimästä 500 euron oikeudenkäyntimaksusta

lakitoimisto – asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto –  lakimies

Turun hallinto-oikeuden päätös
Antopäivä 14.12.2018
Päätösnumero 18/0772/2
Diaarinumero 00786/18/1222
Asia Oikeudenkäyntimaksua koskeva valitus
Valittaja A

KHO oli pysyttänyt HAO:n ratkaisun lopputuloksen valituksen tutkimatta jättämisestä.  Asiassa ei myöskään ollut ilmennyt seikkoja, joiden nojalla maksun perimistä olisi ollut pidettävä lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ilmeisen kohtuuttomana. Vaikka KHO oli lisäksi poistanut verkostopäällikön kirjeeseen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen ja kumonnut ja poistanut liikelaitos Porin Veden johtokunnan päätöksen, ei voitu katsoa, että KHO olisi muuttanut HAO:n päätöstä valittajan eduksi. KHO:n esittelijän ei siten ollut tullut jättää maksua perimättä tuomioistuinmaksulain 9 §:n 3 kohdan nojalla.

Kun oikaisuvaatimuksen käsittelyä ei myöskään ollut pidettävä valituksessa esitetyllä tavalla lainvastaisena, valitus oli hylättävä.


Tuomion perustelut

Saman lain 7 §:n 2 momentin mukaan jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta, viranomainen tai maksun määräävä virkamies voi yksittäistapauksessa määrätä, ettei maksua peritä.
Tuomioistuinmaksulain 2 §:n 1 momentin mukaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritään tietyin laissa mainituin poikkeuksin oikeudenkäyntimaksu, jonka suuruus on 500 euroa.

Saman lain 9 §:n 3 kohdan mukaan oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus, korkein hallinto-oikeus tai vakuutusoikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Hallituksen esityksessä tuomioistuinmaksulain (HE 29/2015 vp.), sen yksityiskohtaisissa perusteluissa 7 §:n kohdalla on todettu, että säännökseen lisätyn ilmeisen-sanan on tarkoitus korostaa menettelyn poikkeuksellisuutta.
Pykälän 9 yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että säännösmuutoksilla tehtäisiin entistä selkeämmäksi pääsäännöksi se, että valittajan ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntimaksua, kun hänen viranomaispäätöksestä tekemänsä valitus menestyy. Hallintolainkäytössä vastapuoli määrätään korvaamaan juttunsa voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut vain harvoin, toisin kuin yleisissä tuomioistuimissa. On kohtuullista, ettei oikeudenkäyntimaksu jäisi kuitenkaan hallintotuomioistuimissakaan juttunsa voittavan osapuolen maksettavaksi. 


Korkein hallinto-oikeus on pysyttänyt hallinto-oikeuden ratkaisun lopputuloksen valituksen tutkimatta jättämisestä. Vaikka korkein hallinto-oikeus on lisäksi poistanut verkostopäällikön kirjeeseen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen ja kumonnut ja poistanut liikelaitos Porin Veden johtokunnan päätöksen, ei voida katsoa, että korkein hallinto-oikeus olisi muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä A:n eduksi. Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijän ei siten ole tullut jättää maksua perimättä tuomioistuinmaksulain 9 §:n 3 kohdan nojalla.  Kun oikaisuvaatimuksen käsittelyä ei myöskään ole pidettävä valituksessa esitetyllä tavalla lainvastaisena, valitus on hylättävä.
Oikeudenkäyntikuluvaatimus
Valitus on hylätty. Tähän nähden ei ole kohtuutonta, että A joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

– lakiasiaintoimistot - asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen