Hallinto-oikeuden päätös tonttijakoa koskevassa valitusasiassa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Kiinteistönmuodostusjohtaja oli päätöksellään 21.3.2017 hyväksynyt tonttijaon muutoksen, joka koski Turun kaupungin Papinsaaren (58.) kaupunginosan korttelin 1 tontteja 3 ja 4. Tonttijaolla oli muutettu vähäisessä määrin tonttien 3 ja 4 välistä rajaa. Turun kiinteistöliikelaitoksen johtokunta oli valituksenalaisella päätöksellään hylännyt naapuritontin 2 omistajien EL:n ja RL:n oikaisuvaatimuksen. HAO:n mukaan toimivaltaa hyväksyä erillistä tonttijakoa ei ollut siirretty pätevästi toimialajohtajalta kiinteistönmuodostusjohtajalle. MRL 187 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimusmenettely ei näin ollen ollut tullut asiassa sovellettavaksi, vaan kiinteistönmuodostusjohtajan tonttijakoa koskevaan päätökseen olisi tullut hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin MRL 190 §:n 1 momentissa ja 194 §:ssä säädetään. Kiinteistönmuodostusjohtajan päätökseen ei olisi tullut liittää oikaisuvaatimusosoitusta, eikä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan olisi tullut tutkia oikaisuvaatimusta. Valitus tuli siten tutkia kiinteistönmuodostusjohtajan päätöstä koskevana. Kiinteistönmuodostusjohtaja ei siten myöskään ollut toimivaltainen tonttijaon muutoksen hyväksymistä koskevassa asiassa. Koska kiinteistönmuodostusjohtajan ja kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätökset tuli HAO:n mukaan kumota päätöksessä mainituilla perusteilla, ei asiassa ollut tarpeen lausua muista valitusperusteista.

Turun hallinto-oikeuden päätös 30.10.2018 nro 18/0326/1 (julkaisematon)
Asia: Tonttijakoa koskeva valitus
Valittajat: EL ja RL
Päätös josta valitetaan: Turun kiinteistöliikelaitoksen johtokunta 10.5.2017
Valitus
Valituksenalainen päätös on kumottava. Tonttien välistä rajaa on muutettu, jotta tontilta 3 saataisiin maata lisärakentamiselle tontilla 4. Tontilla 4 on kuitenkin rakennusoikeutta ja rakennusalaa huomattavasti jäljellä. Lisärakennus sijoitettaisiin liian lähelle rantaa pengerretylle vesijättömaalle, jonka korkeus vedenpinnasta ei ole riittävä rakennusmääräyksiin nähden. Tonttijaon muutokselle esitetyt perusteet ovat epämääräisiä.
Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus kumoaa ja poistaa kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätöksen, poistaa kiinteistönmuodostusjohtajan päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusosoituksen sekä tutkii valituksen kiinteistönmuodostusjohtajan päätöstä koskevana.
Hallinto-oikeus kumoaa kiinteistönmuodostusjohtajan päätöksen.
Ratkaisun perustelut
Sovellettavat säännökset ja määräykset
Maankäyttö- ja rakennuslain 80 §:n 1 momentin mukaan tonttijaon muuttamisessa ja kumoamisessa sovelletaan erillisen tonttijaon laatimista koskevia säännöksiä.
Saman lain 79 §:n 2 momentin (132/1999) mukaan erillisen tonttijaon laatii ja hyväksyy kunta.
Saman lain 187 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijan päätökseen asiassa, joka kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta tai muulta kunnan viranomaiselta on siirretty hänen ratkaistavakseen, ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus).
Kiinteistömuodostusjohtajan päättäessä tonttijaosta voimassa olleen kuntalain (365/1995) 14 §:n 1 momentin mukaan valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Pykälän 2 momentin mukaan valtuusto voi johtosäännössä antaa kunnan muulle 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen.
Saman lain 16 §:n 1 momentin mukaan valtuusto hyväksyy hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.
Turun kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymän ja 1.1.2013 voimaan tulleen kiinteistötoimialan johtosäännön 5 §:n 8 kohdan mukaan kiinteistötoimialan toimialajohtajan tehtäviin kuuluu erillisten tonttijakojen hyväksyminen.
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 27.2.2013 päättänyt hyväksyä kiinteistötoimialan viranhaltijoiden toimivaltuudet. Päätöksen mukaan kiinteistönmuodostusjohtajalla on oikeus sen lisäksi mitä muutoin on määrätty hyväksyä erilliset tonttijaot.
Turun kaupunginvaltuuston 26.10.2015 hyväksymän ja 1.1.2016 voimaan tulleen kiinteistötoimialan johtosäännön 5 §:n 8 kohdan mukaan kiinteistötoi- mialan toimialajohtajan tehtäviin kuuluu erillisten tonttijakojen hyväksyminen.
Saman johtosäännön 6 §:n mukaan tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2016 ja samalla kumotaan kaupunginvaltuuston 17.12.2012 § 252 hyväksymä kiinteistötoimialan johtosääntö.
Kaupungin antama selvitys päätöksentekijöiden toimivallasta
Turun kaupungin kaupungingeodeetti ja hallintojohtaja ovat antaneet hallinto-oikeudelle selvityksen kiinteistönmuodostusjohtajan toimivallasta päättää tonttijaon muutoksesta, oikaisuvaatimusmenettelyn soveltuvuudesta asiassa sekä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan toimivallasta ratkaista oikaisuvaatimus. Selvityksessä on lausuttu muun ohella seuraavaa. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on 27.2.2013 vahvistanut kiinteistötoimialan viranhaltijoiden toimivallan delegointipäätöksellä. Päätöksen mukaisesti kiinteistönmuodostusjohtaja hyväksyy erilliset tonttijaot. Johtosäännössä mainittu tehtävä on kuulunut lähtökohtaisesti toimialajohtajalle sekä 1.1.2013–31.12.2015 voimassa olleessa että 26.10.2015 tarkistetussa johtosäännössä.
Kaupungin antaman selvityksen mukaan vuonna 2015 suoritetussa kiinteistötoimialan johtosäännön tarkistuksessa johtosääntöön on lisätty vain hulevesiasioita koskevat kohdat eli kyseessä on ollut voimassa olevan johtosäännön tarkistus ainoastaan tältä osin. Aiempia johtosäännön määräyksiä ei ole muutettu tai kumottu, vaan ne ovat täysin saman sisältöisinä tarkistetussa johtosäännössä. Näin tarkistettu johtosääntö on astunut voimaan 1.1.2016. Tämä ilmenee riidattomasti myös valtuuston päätöksen otsikosta sekä päätöksen esittelyosasta ”Muutokset kiinteistötoimialan johtosääntöön". Muutokset on esitetty ”puneella” valtuuston esityslistan oheismateriaalina.
Edellä mainitun selvityksen mukaan toimivallan siirtoa koskevat päätökset, myös vuoden 2013 delegointipäätös, ovat olleet 2015 tarkistetun kiinteistötoimialan johtosäännön liitteenä kaupungin säännöstössä eikä niiden tarkoittamia kohtia ole kumottu johtosäännössä. Johtosäännön alussa on viite ”Toimivallan siirtoa ja määrittelyä ym. koskevat päätökset sekä säännön sisällä että sen lopussa”. Koska kyseessä on ollut ainoastaan johtosäännön tarkistus, ei uusi johtosääntö, ei muuttumattomiin kohtiin perustuvia delegointeja ole uudelleendelegoitu. Valtuuston päätöksessä toki olisi tullut selvyyden vuoksi todeta, että hyväksytään muutokset johtosääntöön, kuten asia otsikossa on ollut.
Selvityksessä on muutoksenhakumenettelyn osalta esitetty, että muutoksenhaun alaisessa asiassa päätös on perustunut delegoituun päätösvaltaan. Turun kaupungin hallintosäännön mukaan sekä lauta- tai johtokunta että viranhaltija voi delegoida johtosäännöllä saamaansa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on vuoden 2013 johtosäännön voimaantullessa tehnyt keskitetyn delegointipäätöksen koko toimialan osalta, mihin on sisältynyt myös johtosäännössä toimialajohtajalle kuulunutta päätösvaltaa toimialajohtajan ollessa esittelijänä.
Edellä selostettuun selvitykseen on liitetty kaupunginvaltuuston päätös 26.10.2015 kiinteistötoimialan 1.1.2016 voimaan tulleen johtosäännön hyväksymisestä sekä sen oheismateriaalina olleet johtosääntö sekä johtosäännön versio, jossa erot kumottavan ja uuden johtosäännön välillä on merkitty punaisella.
Kaupungin selvitykseen on liitetty myös kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan kiinteistötoimialan viranhaltijoiden toimivaltuuksien vahvistamista koskeva päätöspöytäkirja. Pöytäkirjasta ilmenee, että kiinteistötoimialan toimialajohtaja esitti 20.2.2013 johtokunnalle, että se hyväksyy kiinteistötoimialan viranhaltijoiden toimivaltuudet esityksen mukaisesti. Johtokunta päätti panna asian pöydälle. Johtokunta jatkoi asian käsittelyä 27.2.2013 ja päätti toimivaltuuksista pöytäkirjan liitteenä olevan muokatun esityksen mukaisesti. Asian esitteli hallintojohtaja.
Oikeudellinen arvio
Asiassa saadusta selvityksestä ilmenee, että valtuusto on 1.1.2013–31.12.2015 voimassa olleessa johtosäännössä siirtänyt toimivaltansa päättää erillisestä tonttijaosta kiinteistötoimialan toimialajohtajalle. Näin ollen ainoastaan toimialajohtaja on voinut kuntalain (365/1995) 14 §:n 2 momentin nojalla siirtää tätä toimivaltaa edelleen. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta ei ole voinut päätöksellään 27.2.2013 siirtää toimialajohtajan toimivaltaa edelleen edes sillä kaupungin esittämällä perusteella, että toimialajohtaja on päätöksentekoa edeltävässä asian käsittelyvaiheessa toiminut toimivallan siirtämistä koskevan asian esittelijänä. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalla ei ole ollut oikeutta siirtää toimialajohtajan toimivaltaa muullakaan perusteella.
Kaupunginvaltuusto on hyväksyessään 1.1.2016 voimaan tulleen kiinteistötoimialan johtosäännön kumonnut aikaisemman johtosäännön kokonaisuudessaan. Myös 1.1.2016 voimaan tulleen ja valituksenalaista päätöstä tehtäessä voimassa olleen kiinteistötoimialan johtosäännön 5 §:n 8 kohdan nojalla kiin- teistötoimialan toimialajohtaja päättää erillisestä tonttijaosta. Johtosäännössä ei ole muuta säännöstä, jonka nojalla toimivalta päättää erillisestä tonttijaosta olisi määräytynyt muulla tavalla. Johtosääntöä ei voida tulkita siten, että valtuusto ei olisikaan tarkoittanut toimialajohtajan olevan toimivaltainen erillisten tonttijakojen osalta sillä perusteella, että kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätös 27.2.2013 on ollut johtosäännön liitteenä. Valtuuston ei voida myöskään katsoa uuden johtosäännön hyväksyessään samalla hyväksyneen uuden johtosäännön kanssa ristiriidassa olleen kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 27.2.2013 erillisen tonttijaon hyväksymistä koskevasta toimivallasta.
Edellä sanottu huomioon ottaen toimivaltaa hyväksyä erillistä tonttijakoa ei ollut siirretty pätevästi toimialajohtajalta kiinteistönmuodostusjohtajalle. Maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimusmenettely ei näin ollen ole tullut asiassa sovellettavaksi, vaan kiinteistönmuodostusjohtajan tonttijakoa koskevaan päätökseen olisi tullut hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin maankäyttö- ja rakennuslain 190 §:n 1 momentissa ja 194 §:ssä säädetään. Kiinteistönmuodostusjohtajan päätökseen ei olisi tullut liittää oikaisuvaatimusosoitusta, eikä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan olisi tullut tutkia oikaisuvaatimusta. Valitus on siten tutkittava kiinteistönmuodostusjohtajan päätöstä koskevana.
Edellä sanotusta seuraa myös, että kiinteistönmuodostusjohtaja ei ole ollut toimivaltainen tonttijaon muutoksen hyväksymistä koskevassa asiassa.
Koska kiinteistönmuodostusjohtajan ja kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätökset on edellä mainituilla perusteilla kumottava, ei ole tarpeen lausua muista valitusperusteista.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 79 § 2 mom (132/1999), 80 § 1 mom ja 187 § 1 mom
Kuntalaki (365/1995) 14 § 1 ja 2 mom sekä 16 § 1 mom
Muutoksenhaku
Maankäyttö- ja rakennuslain 190 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies