Euroopan komissio: Valikoivat veroetuudet Fiatille Luxemburgissa ja Starbucksille Alankomaissa ovat EU:n valtiontukisääntöjen vastaisia

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Euroopan komissio on päättänyt, että Luxemburg on myöntänyt valikoivia veroetuuksia Fiat Finance and Tradelle ja Alankomaat puolestaan Starbucksille. Nämä veroetuudet eivät ole EU:n valtiontukisääntöjen mukaisia

Kilpailupolitiikasta vastaavan komissaari Margrethe Vestagerin mukaanveroetuudet, jotka keinotekoisesti pienentävät yrityksen verorasitusta, eivät ole EU:n valtiontukisääntöjen mukaisia. ”Ne ovat sääntöjenvastaisia. Toivon, että tämänpäiväisten päätösten myötä niin jäsenvaltioiden hallitukset kuin yritykset kuulevat tämän viestin. Kaikkien yritysten, olivatpa ne isoja tai pieniä, kansainvälisiä tai kansallisia, olisi maksettava oma osuutensa veroista,” komissaari Vestager jatkoi.

Kesäkuussa 2014 käynnistetyn perusteellisen tutkimuksen jälkeen komissio totesi, että Luxemburg on myöntänyt valikoivia veroetuuksia Fiatin rahoitusyhtiölle ja Alankomaat Starbucksin kahvinpaahtoyhtiölle. Kummassakin tapauksessa kansalliset veroviranomaiset päättivät alentaa keinotekoisesti yrityksen maksamaa veroa.

Veropäätökset sinällään ovat täysin laillisia. Ne ovat veroviranomaisten laatimia hallinnollisia kirjeitä, joissa selvitetään yritykselle, kuinka sen yhtiövero lasketaan tai kuinka erityisiä verosäännöksiä sovelletaan. Tutkittavina olevissa veropäätöksissä käytettiin kuitenkin keinotekoisia ja monimutkaisia menetelmiä yritysten verotettavien voittojen määrittämiseksi. Ne eivät kuvasta taloudellista todellisuutta. Näin tehtiin erityisesti vahvistamalla Fiat- ja Starbucks-konserneihin kuuluvien yritysten välillä myytäville tavaroille ja palveluille hinnat (ns. siirtohinnat), jotka eivät vastaa markkinaehtoja. Tämän seurauksena suurin osa Starbucksin kahvinpaahtoyhtiön voitoista siirretään ulkomaille, jossa niitä ei myöskään veroteta, ja Fiatin rahoitusyhtiö maksaa veroja ainoastaan pienestä osasta todellisia voittojaan.

Tämä on vastoin EU:n valtiontukisääntöjä. Veropäätöksissä ei saa käyttää menetelmiä, joilla asetetaan siirtohinnat ilman taloudellisia perusteita ja joilla siirretään voittoja perusteettomasti yrityksen maksamien verojen alentamiseksi. Se antaisi kyseiselle yritykselle kohtuuttoman kilpailuedun verrattuna muihin yrityksiin (yleensä pk-yrityksiä), koska muita yrityksiä verotetaan niiden todellisten voittojen perusteella ja ne maksavat käyttämistään tavaroista ja palveluista markkinahinnat.

Tämän vuoksi komissio on määrännyt, että Luxemburgin on kannettava maksamatta jäänyt vero Fiatilta ja Alankomaiden Starbucksilta. Näin poistetaan niiden saama epäterve kilpailuetu ja palautetaan yhdenvertainen kohtelu muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien yritysten kanssa. Takaisinperittävät summat ovat vähintään 20 miljoonaa euroa yritystä kohden. Kyseiset yritykset eivät myöskään voi jatkossa enää hyötyä näillä veropäätöksillä myönnetystä edullisesta verokohtelusta.

Komissio jatkaa veropäätöskäytäntöjen tutkimista kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Se voi myös aloittaa uusia muodollisia tutkimuksia veropäätöksistä, jos on viitteitä siitä, että EU:n valtiontukisääntöjä ei noudateta. Parhaillaan on käynnissä muodolliset tutkimukset, jotka koskevat veropäätöksiä Belgiassa, Irlannissa ja Luxemburgissa. Jokainen asia arvioidaan erikseen eivätkä tämänpäiväiset päätökset vaikuta meneillä oleviin komission tutkimuksiin.

Fiat

Fiat Finance and Traden kotipaikka on Luxemburgissa. Se tarjoaa rahoituspalveluja, kuten konsernin sisäisiä lainoja, muille Fiat-konsernin autoyhtiöille. Se suorittaa paljon erilaisia transaktioita Fiat-konsernin yritysten kanssa Euroopassa.

Komission tutkimuksessa ilmeni, että Luxemburgin viranomaisten vuonna 2012 tekemä veropäätös antoi Fiat Finance and Tradelle valikoivan edun, joka on aiheettomasti pienentänyt sen verorasitusta 20–30 miljoonalla eurolla vuodesta 2012.

Koska Fiat Finance and Traden toiminnot ovat verrattavissa pankin toimintoihin, sen verotettavat voitot voidaan määrittää samalla tavalla kuin pankin, eli tuottona pääomalle, jonka yhtiö on sijoittanut rahoitustoimintoihinsa. Veropäätöksessä käytetään kuitenkin keinotekoista ja erittäin monimutkaista menetelmää, joka ei ole tarkoituksenmukainen verotettavien voittojen laskemiseksi, sillä se ei vastaa markkinaolosuhteita. Menetelmä alentaa keinotekoisesti Fiat Finance and Traden maksamia veroja kahdella tavalla:

Veropäätökseen sisältyy useita taloudellisesti perusteettomia oletuksia ja mukautuksia alaspäin, minkä vuoksi veropäätöksessä arvioitu pääomapohja on paljon alhaisempi kuin yrityksen todellinen pääoma.Arvioitu korvaus, jota sovelletaan tähän jo paljon alhaisempaan pääomaan verotuksessa, on myös paljon markkinakorkoja alhaisempi.

Tämän seurauksena Fiat Finance and Trade on maksanut veroja vain pienestä osasta todellisesta kirjanpidollisesta pääomastaan erittäin alhaisella korvauksella. Periaatteena on, että jos verotettavat voitot lasketaan pääoman perusteella, yhtiön pääomittamistason on oltava riittävä verrattuna rahoitusalan standardeihin. Lisäksi sovelletun korvauksen on vastattava markkinaehtoja. Komission arvioinnissa ilmeni, että Fiat Finance and Traden tapauksessa Luxemburgissa ilmoitetut verotettavat voitot olisivat olleet 20 kertaa suuremmat, jos arviot pääoman määrästä ja sovelletusta korvauksesta olisivat vastanneet markkinaehtoja.

Starbucks

Starbucks Manufacturing EMEA BV (Starbucks Manufacturing), jonka kotipaikka on Alankomaissa, on Starbucks-konsernin ainoa kahvinpaahtoyhtiö Euroopassa. Se myy ja jakelee paahdettua kahvia ja kahviin liittyviä tuotteita (esim. kuppeja, pakattuja elintarvikkeita, leivonnaisia) Starbucksin liikkeille Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.

Komission tutkimuksessa ilmeni, että Alankomaiden viranomaisten vuonna 2008 tekemä veropäätös antoi Starbucks Manufacturingille valikoivan edun, joka on aiheettomasti vähentänyt sen verorasitusta 20–30 miljoonalla eurolla vuodesta 2008. Veropäätös alensi keinotekoisesti Starbucks Manufacturingin maksamia veroja kahdella tavalla:

Starbucks Manufacturing maksaa erittäin tuntuvan korvauksen Alkille (Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva Starbucks-konsernin yhtiö) kahvin paahtamiseen liittyvästä taitotiedosta.Se maksaa myös ylihintaa vihreistä kahvipavuista sveitsiläiselle yritykselle Starbucks Coffee Trading SARL.

Komission tutkimuksessa vahvistettiin, että Starbucks Manufacturingin Alkille maksamaa korvausta ei voida pitää perusteltuna, koska se ei riittävässä määrin vastaa markkina-arvoa. Itse asiassa ainoastaan Starbucks Manufacturingin on maksettava kyseisen taitotiedon käytöstä. Yhdeltäkään muulta Starbucks-konsernin yhtiöltä tai riippumattomalta kahvinpaahtajalta, jolle paahtaminen on ulkoistettu, ei vaadita korvausta saman taitotiedon käyttämisestä pohjimmiltaan samassa tilanteessa. Starbucks Manufacturingin tapauksessa korvauksen maksaminen ja sen suuruus kuitenkin merkitsevät sitä, että suuri osa sen verotettavista tuloista siirretään perusteettomasti Alkille, joka ei ole velvollinen maksamaan yhtiöveroa Yhdistyneessä kuningaskunnassa eikä Alankomaissa.

Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että Starbucks Manufacturingin veropohjaa pienentää perusteettomasti myös tuntuva ylihinta, jota se maksaa vihreistä kahvipavuista sveitsiläiselle yritykselle Starbucks Coffee Trading SARL. Papujen marginaali on yli kolminkertaistunut vuodesta 2011. Tämän kahvinpaahtamisessa keskeisen kustannustekijän korkean hinnan vuoksi Starbucks Manufacturingin paahtamistoiminnot eivät itse asiassa yksin tuottaisi riittävästi voittoa korvauksen maksamiseksi Alkille kahvinpaahtamiseen liittyvästä taitotiedosta. Näin ollen korvauksen kautta siirretään Alkille pääasiassa muiden tuotteiden kuten teen, leivonnaisten ja kuppien myynnistä Starbucksin liikkeissä saatuja voittoja. Nämä muut tuotteet muodostavat suurimman osan Starbucks Manufacturingin liikevaihdosta.

Takaisinperintä

EU:n valtiontukisäännöt edellyttävät periaatteessa, että sisämarkkinoille soveltumaton valtiontuki peritään takaisin, jotta voidaan vähentää tuen aiheuttamaa kilpailun vääristymistä. Komissio määritti näissä kahdessa päätöksessään menetelmän, jolla lasketaan Fiatin ja Starbucksin saaman aiheettoman kilpailuedun arvo eli niiden summien välinen erotus, mitä yritys maksoi ja mitä sen olisi pitänyt maksaa ilman veropäätöstä. Tämä määrä on 20–30 miljoonaa euroa sekä Fiatin että Starbucksin tapauksessa. Luxemburgin ja Alankomaiden veroviranomaisten on nyt määritettävä takaisinperittävän veron tarkka määrä komission päätöksissä vahvistetun menetelmän perusteella.

Uudet tutkintavälineet

Komissio käytti näissä kahdessa tutkimuksessa ensimmäistä kertaa tietopyyntövälineitä jäsenvaltioiden heinäkuussa 2013 tekemän neuvoston päätöksen nojalla (asetus 734/2013). Jos valtiontukea koskevan tutkintamenettelyn kohteena olevan jäsenvaltion toimittamat tiedot eivät ole riittävät, komissio voi näiden valtuuksien nojalla pyytää mitä tahansa muuta jäsenvaltiota sekä yrityksiä (mukaan lukien tukitoimenpiteestä hyötyvä yritys ja sen kilpailijat) toimittamaan suoraan komissiolle kaikki tarvittavat markkinatiedot, jotta se voi saattaa valtiontukea koskevan arviointinsa päätökseen.Nämä uudet välineet ovat osa valtiontukiuudistusta koskevaa aloitetta, jonka komissio käynnisti vuonna 2012, jotta se voisi keskittää valvontatoimensa sellaiseen tukeen, joka suurimmalla todennäköisyydellä vääristää kilpailua.

Lisää taustatietoa

Komissio on kesäkuusta 2013 tutkinut jäsenvaltioiden veropäätöskäytäntöjä. Se ulotti tämän tutkinnan koskemaan kaikkia jäsenvaltioita joulukuussa 2014. Komissiolla on käynnissä kolme perusteellista tutkimusta, joissa se epäilee, että veropäätöksiin voi liittyä valtiontukiongelmia. Kyseiset tutkimukset koskevat Applea Irlannissa, Amazonia Luxemburgissa ja yhtä Belgian verojärjestelmää.

Taistelu veronkiertoa ja veropetoksia vastaan on yksi nykyisen komission tärkeimmistä tavoitteista. Komissio esitti kesäkuussa 2015 useita aloitteita, joilla torjutaan veronkiertoa, turvataan kestävät verotulot ja vahvistetaan sisämarkkinoita yritysten näkökulmasta. Ehdotetut toimenpiteet ovat osa komission toimintasuunnitelmaa oikeudenmukaista ja tehokasta verotusta varten. Niiden tavoitteena on parantaa merkittävästi yritysten verotusympäristöä EU:ssa tekemällä siitä aiempaa oikeudenmukaisempi, tehokkaampi ja paremmin kasvua edistävä. Keskeisiä toimia ovat sen varmistaminen, että voitot verotetaan siellä, mistä ne ovat peräisin, ja yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan (CCCTB) vireillepano uudelleen, jota koskeva ehdotus on tarkoitus antaa vuoden 2016 aikana. Komission maaliskuussa esittämän verotuksen avoimuutta käsittelevän toimenpidepaketin täytäntöönpanossa saavutettiin ensimmäinen edistysaskel lokakuussa 2015, kun jäsenvaltiot pääsivät ainoastaan seitsemän kuukautta kestäneiden neuvottelujen jälkeen poliittiseen yhteisymmärrykseen veropäätöksiä koskevien tietojen vaihtamisesta. Tällä lainsäädännöllä lisätään merkittävästi avoimuutta. Se myös estää verotukseen liittyviä väärinkäytöksiä, joissa käytetään välineenä veropäätöksiä. Tämä on hyvä uutinen yrityksille ja kuluttajille, jotka saavat jatkossakin etua tästä erittäin hyödyllisestä verokäytännöstä. Samalla käytäntöä kuitenkin valvotaan erittäin tiukasti, jotta voidaan taata edellytykset terveelle verokilpailulle.

Päätösten ei-luottamuksellinen versio tulee saataville kilpailun pääosaston verkkosivuilla olevassa valtiontukirekisterissä numeroilla SA.38375 (Fiat) ja SA.38374 (Starbucks), kunhan luottamuksellisuuteen liittyvät seikat on selvitetty. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset luetellaan viikoittain ilmestyvässä tiedotteessa ”State Aid Weekly e-News”.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto