Euroopan komissio vahvistaa EU:n yhteistyötä terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisuuden torjunnassa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Euroopan komissio on 28.4 hyväksynyt Euroopan turvallisuusagendan vuosiksi 2015–2020

Tarkoituksena on tukea jäsenvaltioiden yhteistyötä torjumalla turvallisuusuhkia ja tehostamalla yhteisiä toimia terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisuuden torjumiseksi. Agendassa esitetään konkreettiset välineet ja toimenpiteet, joita käytetään tässä yhteisessä työssä turvallisuuden varmistamiseksi ja näiden kolmen kaikkein vakavimman uhan torjumiseksi.Äskettäin tehdyt eurooppalaisiin ja Euroopan arvoihin kohdistuneet terrori-iskut oli koordinoitu valtioiden rajojen yli. Siksi meidän on tehtävä yhteistyötä näiden uhkien torjumiseksi perusoikeuksia kaikilta osin kunnioittaen. Sisäisestä turvallisuudesta huolehtiminen on edelleen ensisijaisesti jäsenvaltioiden tehtävä. Haasteiden rajatylittävän luonteen vuoksi yksittäiset maat eivät voi kuitenkaan toimia yksin, vaan tarvitaan EU:n tukea luottamuksen rakentamiseksi sekä yhteistyön, tietojenvaihdon ja yhteisten toimien helpottamiseksi.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus ja verkkorikollisuus ovat monimutkaisia ja muuttuvia turvallisuushaasteita, jotka eivät pysähdy rajoille. ”On siis aika, että me eurooppalaiset parannamme ja tiivistämme yhteistyötä, jotta EU:n kansalaiset ovat turvassa. Tämän EU:n yhteisen agendan tarkoituksena on saada jäsenvaltioiden viranomaiset tekemään yhteistyötä tehokkaammin keskinäisen luottamuksen hengessä. Terroristit hyökkäävät vaalimiamme arvoja vastaan. Pidämme tiukasti kiinni perusoikeuksista ja pyrimme puuttumaan radikalisoitumisen taustasyihin edistäen samalla aitoa suvaitsevaisuuden kulttuuria yhteiskunnissamme”, Timmermans totesi.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos totesi, että turvallisuutta ei voi olla ilman vapautta eikä vapautta ilman turvallisuutta. ”Komissio ottaa johtopaikan esittämällä EU:n turvallisuusagendan, jossa keskitytään osa-alueisiin, joilla Euroopan unionin toimilla on todellista merkitystä. Agenda ei ole pelkästään reaktio viimeaikaisiin traagisiin tapahtumiin. Siinä uudistetaan yhteinen turvallisuusstrategiamme uudessa poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa meidän kaikkien on luotettava toisiimme – mistä olemme yhtä mieltä – jotta voimme tehokkaasti koordinoida toimia ja vaihtaa tietoja voidaksemme puuttua muuttuviin uhkiin. Agendassa esitetään konkreettisia toimia, joilla nämä keskeiset periaatteet muunnetaan käytäntöön: vahvoja toimenpiteitä, jotka ulottuvat ennaltaehkäisystä suojeluun, rikosten paljastamiseen ja lainvalvontaan”, Avramopoulos jatkoi.

Parempaa ja tiiviimpää yhteistyötä, jolla on kolme painopistettä

EU on luonut välineitä, jotka auttavat jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisia torjumaan rikollisuutta ja terrorismia. Onnistuminen perustuu EU:n toimielinten ja virastojen sekä jäsenvaltioiden ja niiden viranomaisten väliseen tulokselliseen yhteistyöhön. Agendan ansiosta näitä välineitä voidaan käyttää paremmin, kun tietojenvaihto paranee ja yhteistyö lisääntyy.

Lähestymistapaa voidaan mukauttaa uusiin ja tuleviin uhkiin. Sitä käytetään kolmen vakavimman uhan torjumiseen. Nämä ovat 1) terrorismi ja radikalisoituminen 2) järjestäytynyt rikollisuus 3) verkkorikollisuus.

Tärkeimpiä toimia ovat seuraavat:

Radikalisoitumisen torjuminen: Komissio perustaa osaamiskeskuksen keräämään ja levittämään radikalisoitumisen torjuntaan liittyvää asiantuntemusta. Osaamiskeskus tukeutuu vuonna 2011 kattoverkostoksi perustettuun EU:n laajuiseen radikalisoitumisen torjunnan verkostoon (RAN). Näin vahvistetaan kokemusten vaihtoa paikallisella tasolla niiden tahojen välillä, jotka osallistuvat suoraan radikalisoitumisen ja välivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaan.Terrorismia koskevan puitepäätöksen saattaminen ajan tasalle: Puitepäätös on saatettava ajan tasalle, jotta vierastaistelijailmiötä voidaan torjua yhtenäisemmin. Tämä antaa mahdollisuuden tehostaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.Rikollisten rahoituksen katkaiseminen: Euroopassa vahvistetaan toimivaltaisten viranomaisten (erityisesti Europoliin yhdistettävien rahanpesun selvittelykeskusten) yhteistyötä. Komissio arvioi, tarvitaanko uutta lainsäädäntöä, jolla voitaisiin estää terroristien rahoittamista ja parantaa rikoksella saadun omaisuuden menetetyksi tuomitsemista.Vuoropuhelun lisääminen IT-alan kanssa: Komissio käynnistää vuonna 2015 tärkeimpien IT-yritysten kanssa EU-tason foorumin, jonka avulla on tarkoitus torjua terroristista propagandaa internetissä ja sosiaalisessa mediassa ja tutkia uusiin salaustekniikoihin liittyviä ominaisuuksia, jotka herättävät lainvalvontaviranomaisissa huolestusta.Ampuma-aseita koskevan lainsäädännön vahvistaminen on tarpeen, jotta voidaan puuttua laittomaan asekauppaan ja aseiden reaktivointiin, luoda yhteiset normit, lisätä tietojen jakamista ja edistää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.Verkkorikollisuuden torjuntavälineiden vahvistaminen: Painopisteenä on määrittää keinoja, jolla voitaisiin poistaa verkkorikollisuutta koskevan rikostutkinnan esteitä, jotka liittyvät esimerkiksi lainkäyttövaltaan sekä internetissä olevien todisteiden ja tietojen saantiin.Europolin valmiuksien parantaminen mm. luomalla Euroopan terrorismintorjuntakeskus. Sen avulla Europol voi tehostaa tukeaan jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten toimille, joilla torjutaan lähtöä ulkomaille terroristitaistelijoiksi, terrorismin rahoittamista, verkossa olevaa väkivaltaisia ääriliikkeitä tukevaa sisältöä sekä laitonta asekauppaa.

Uudenlainen toimintatapa

Komission uusi yhteistyöhön perustuva työskentelytapa on antanut mahdollisuuden lähestyä turvallisuuskysymyksiä kokonaisvaltaisesti. Agendassa esitetyissä toimenpiteissä näkyy politiikanalojen koko kirjo oikeus- ja sisäasioista rahoitusasioihin, liikenteeseen ja ympäristökysymyksiin.

Nyt kun oikeus- ja sisäasiat on asetettu samalle lähtöviivalle EU:n muiden politiikkojen kanssa, komissio pitää erittäin tärkeänä sitä, että kaikki ne välineet, joita tietojenvaihtoon, poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön sekä koulutukseen ja tutkimukseen on käytettävissä, otetaan täysimääräisesti käyttöön. Jo tehtyjen ehdotusten hyväksyminen on myös tärkeällä sijalla. Näistä voidaan mainita EU:n matkustajarekisteritietodirektiivi ja tietosuojauudistus.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto