Euroopan komissio: Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – huhtikuu

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Komissio on 29.4. tehnyt 120 päätöstä, joista 38 koskee perusteltuja lausuntoja ja 6 kanteita Euroopan unionin tuomioistuimeen

Suomea koskevat seuraavat:
Liikenne: Komissio kehottaa Suomea noudattamaan kabotaasia koskevia EU:n sääntöjä
Euroopan komissio on kehottanut Suomea panemaan täysimääräisesti täytäntöön maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevat EU:n säännöt (asetus (EY) N:o 1072/2009). EU:n lainsäädäntö on tarpeen sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioissa sovelletaan yhdenmukaisesti kriteereitä, joiden perusteella muista jäsenvaltioista tuleville liikenteenharjoittajille annetaan pääsy niiden kansallisille markkinoille. Tämä on tärkeää, jotta suositaan maantiekuljetusten sellaisten sisämarkkinoiden toteutumista, joilla vallitsevat tasapuoliset kilpailuolosuhteet. EU:n sääntöjen mukaan liikenteenharjoittajat, joilla on yhteisön liikennelupa, voivat ajaa enintään kolme kansallista matkaa (kabotaasimatkaa) toisessa (vastaanottavassa) jäsenvaltiossa toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta tulevan kansainvälisen kuljetuksen jälkeen. EU:n lainsäädäntöön ei sisälly muita rajoituksia. Suomen lainsäädännössä asetetaan kabotaasiliikenteelle lisärajoitus (10 kuljetusta kolmen kuukauden kuluessa). Komission mukaan lisärajoitus ei ole perusteltu. EU:n lainsäädännön mukaan jokaiseen kabotaasimatkaan voi lisäksi sisältyä useita lastaus- ja purkauspisteitä. Suomen lainsäädännön mukaan kutakin purkamista pidetään yhtenä kabotaasimatkana. Komission mukaan tämäkään lisärajoitus ei ole perusteltu. Suomelle on lähetetty kehotus perustellun lausunnon muodossa. Suomella on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle. Jos Suomi ei reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.Ympäristö: Komissio kehottaa Suomea tehostamaan lintujen suojelua

Euroopan komissio on kehottanut Suomea saattamaan metsästyslainsäädäntönsä lintudirektiivin mukaiseksi. Lintudirektiivin nojalla luonnonvaraisten lintujen tappaminen on kiellettyä, mutta joitakin lajeja kuten haahkoja (Somateria mollissima) voidaan metsästää, kunhan se ei tapahdu pesimä- ja kevätmuuttokausien aikana. Tämän vesilintulajin pienenevästä kannasta huolimatta Suomi sallii koirashaahkojen metsästyksen niiden lisääntymisaikana, mikä on lintudirektiivin mukaan jyrkästi kielletty. Komissio lähetti Suomelle täydentävän virallisen ilmoituksen 22. marraskuuta 2012. Koska haahkojen kesämetsästys jatkuu eikä Suomi ole toteuttanut toimenpiteitä direktiivin vaatimusten noudattamiseksi, komissio lähettää sille nyt perustellun lausunnon. Jos Suomi ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto