Euroopan komissio: Komissio hyväksyy uuden kunnianhimoisen kiertotalouspaketin, jolla edistetään kilpailukykyä, luodaan työpaikkoja ja tuetaan kestävää kasvua

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Komissio on 2.12 julkaissut uuden kiertotaloutta koskevan aloitepaketin. Paketti sisältää komission tiedonannon kiertotalouden toimintaohjelmasta sekä tarkistetun ehdotuksen kuuden jätealan direktiivin muuttamiseksi

Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma
Kiertotalouspaketti antaa taloudellisille toimijoille selkeän signaalin siitä, että EU käyttää kaikkia mahdollisia välineitä taloutensa muuntamiseen. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vahvistaa kilpailukykyä. Toimenpiteillä pyritään muuttamaan laajasti tuotteiden koko elinkaari sen sijaan, että keskityttäisiin kapea-alaisesti elinkaaren loppuvaiheeseen, ja niissä korostuu komission selkeä tavoite muuntaa EU:n talous ja saada aikaan tuloksia. Pakettiin liittyvien aloitteiden odotetaan saavan aikaan yhä enemmän innovatiivisia ja aiempaa tehokkaampia tapoja tuottaa ja kuluttaa. Kiertotalous antaa mahdollisuuksia luoda Eurooppaan runsaasti työpaikkoja samalla kun suojellaan arvokkaita ja koko ajan hupenevia luonnonvaroja, vähennetään resurssien käytön ympäristövaikutuksia ja saadaan uutta arvoa jätetuotteista. Lisäksi esitetään toimialakohtaisia toimenpiteitä sekä laatustandardeja uusioraaka-aineille. Hyväksyttyihin tai tämänhetkisen komission toimikauden aikana toteutettaviin toimiin kuuluvat:

yli 650 miljoonan euron rahoitus Horisontti 2020 -ohjelmasta ja 5,5 miljardin rahoitus rakennerahastoista;toimet, joilla vähennetään elintarvikkeiden hävikkiä, mukaan lukien yhteiset mittausmenetelmät, päiväysmerkintöjen parantaminen sekä välineet, joilla saavutetaan kestävää kehitystä koskeva maailmanlaajuinen tavoite elintarvikkeiden hävikin puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä;uusioraaka-aineita koskevien laatustandardien kehittäminen toimijoiden luottamuksen parantamiseksi sisämarkkinoilla;ekologista suunnittelua koskevaan työsuunnitelmaan (2015–2017) sisältyvät toimenpiteet, joilla edistetään tuotteiden korjattavuutta, kestävyyttä ja kierrätettävyyttä sekä energiatehokkuutta;lannoitteita koskeva tarkistettu asetus, jotta helpotetaan orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitteiden tunnustamista sisämarkkinoilla ja tuetaan bioravinteiden roolia;strategia muoveista kiertotaloudessa; strategiassa käsitellään kierrätettävyyttä, biohajoavuutta, muoveihin sisältyviä vaarallisia aineita, sekä maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitetta, joilla pyritään merkittävästi vähentämään merten roskaantumista;veden uudelleenkäyttöön liittyviä toimet, mukaan lukien lainsäädäntöehdotus jäteveden uudelleenkäyttöä koskevista vähimmäisvaatimuksista.

Tänään hyväksytty tiedonanto sisältää selkeän aikataulun ehdotetuille toimille sekä suunnitelman yksinkertaiselle ja tehokkaalle kiertotalouden seurantakehykselle.

Jätelainsäädäntöä koskevat tarkistetut ehdotukset

Jätteitä koskevassa tarkistetussa lainsäädäntöehdotuksessa asetetaan selkeät tavoitteet jätteen vähentämiselle ja esitetään kunnianhimoinen ja uskottava pitkän aikavälin etenemissuunnitelma jätehuollolle ja kierrätykselle. Jotta voidaan varmistaa tehokas täytäntöönpano, uusi ehdotus sisältää jätteen vähentämistä koskevien tavoitteiden lisäksi konkreettiset toimenpiteet, joilla poistetaan kentällä vallitsevia esteitä ja joissa otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet. Jätteitä koskevassa tarkistetussa ehdotuksessa:

EU:n yhteiseksi tavoitteeksi yhdyskuntajätteen kierrättämiselle asetetaan 65 prosenttia vuoteen 2030 mennessä;EU:n yhteiseksi tavoitteeksi pakkausjätteen kierrättämiselle asetetaan 75 prosenttia vuoteen 2030 mennessä;asetetaan sitova tavoite kaatopaikkajätteen vähentämisestä enintään 10 prosenttiin kaikesta jätteestä vuoteen 2030 mennessä;kielletään erikseen kerätyn jätteen sijoittaminen kaatopaikalle;tuetaan taloudellisia välineitä, joilla pyritään vähentämään jätteen sijoittamista kaatopaikalle;esitetään yksinkertaisia ja parempia kierrätysmäärien laskentamenetelmiä koko EU:ssa;esitetään konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään uudelleenkäyttöä ja teollista symbioosia, jolloin yhden toimialan sivutuotteesta voi tulla toisen toimialan raaka-ainetta;esitetään taloudellisia kannustimia, joilla tuottajia kannustetaan saattamaan markkinoille ympäristöystävällisempiä tuotteita ja tukemaan talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä (esim. pakkauksia, paristoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, ajoneuvoja varten).

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto