Euroopan komissio: Euroopalle agenda muuttoliikkeen kokonaishallinnan parantamiseksi

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Euroopan komission 13.5 julkaisemassa Euroopan muuttoliikeagendassa esitetään toimet, jotka toteutetaan välittömästi Välimerellä vallitsevan kriisitilanteen johdosta, sekä toimet, jotka toteutetaan lähivuosina muuttoliikkeen kokonaishallinnan parantamiseksi.

Välimeren henkensä kaupalla ylittämään pyrkivien tuhansien siirtolaisten kohtalo on järkyttävä, ja on selvää, ettei yksikään jäsenvaltio voi eikä sen pidä yksin selviytyä valtavasta muuttopaineesta. Agendassa esitetään sisä- ja ulkopolitiikan yhdistävä eurooppalainen lähestymistapa, jossa hyödynnetään EU:n virastoja ja välineitä ja jonka soveltamiseen osallistuvat kaikki toimijat: jäsenvaltiot, EU:n toimielimet, kansainväliset järjestöt, kansalaisyhteiskunta, paikallisviranomaiset ja kolmannet maat.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan kaikki Euroopassa ovat järkyttyneitä traagisista ihmishenkien menetyksistä Välimerellä. EU:n kansalaiset odottavat jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten ryhtyvän toimiin, jotta tällaiset tragediat eivät toistuisi. Eurooppa-neuvosto on selvästi ilmaissut, että tilanne vaatii eurooppalaisia ratkaisuja, jotka perustuvat jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen ja sen tosiasian sisäistämiseen, että olemme yhdessä vastuussa tuloksellisen muuttoliikepolitiikan luomisesta. ”Siksi komissio on tänään esittänyt ehdotuksen agendasta, joka nojaa yhteisiin arvoihimme ja vastaa EU:n kansalaisten huoleen toisaalta siitä, että inhimilliset kärsimykset on saatava loppumaan, ja toisaalta siitä, että yhteisesti sovittuja turvapaikkasääntöjä on sovellettava asianmukaisesti. Ehdottamamme toimenpiteet auttavat hallinnoimaan muuttoliikettä paremmin ja näin ollen vastaavat kansalaisten oikeutettuihin odotuksiin”, Timmermans jatkoi.

Korkean edustajan, komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin mukaanEuroopan unioni on tällä päättäväisellä agendalla osoittanut valmiutensa helpottaa sotaa, vainoa ja köyhyyttä pakenevien ahdinkoa. Jäsenvaltiot ovat yhdessä vastuussa muuttoliikkeestä, ja niitä kehotetaan osallistumaan tämän historiallisen haasteen ratkaisemiseen. ”Tämä ei ole Euroopan vaan koko maailman ongelma: agendalla vahvistamme ja laajennamme yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa ihmishenkien pelastamiseksi, salakuljetusverkostojen kitkemiseksi ja hädänalaisten suojelemiseksi. Tiedämme kuitenkin kaikki, että ainoa todellinen ja kestävä ratkaisu on puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin, kuten köyhyyteen, sotien aiheuttamaan epävakauteen sekä Libyan ja Syyrian kriiseihin. Euroopan unioni tekee tässä varauksetonta yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa”, Mogherini lisäsi.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos totesi puolestaan, ettei Eurooppa voi vain katsoa vierestä, kun ihmisiä kuolee.Euroopan muuttoliikeagenda tarjoaa konkreettisia ja välittömiä keinoja pelastaa ihmishenkiä ja auttaa kovimman muuttopaineen kohteena olevia maita päättäväisillä toimilla, muun muassa lisäämällä Frontexin koordinoimaa partiointia merellä, myöntämällä kyseisille jäsenvaltioille 60 miljoonaa euroa hätäapua ja laatimalla toimintasuunnitelman, jonka avulla puututaan haavoittuvassa asemassa olevia siirtolaisia hyväksi käyttävien salakuljettajien toimintaan.”Solidaarisuuden nimissä aiomme määrätietoisesti soveltaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka avulla muuttoliikkeen hallintaa Euroopassa voidaan tuntuvasti parantaa”, Avramopoulos totesi.

Välittömät toimet

Euroopan parlamentissa ja Eurooppa-neuvostossa vallitsee poliittinen konsensus siitä, että EU:n on Välimerellä sattuneiden viimeaikaisten tragedioiden johdosta otettava käyttöön kaikki mahdolliset keinot ja välineet tehostaa toimintaansa välittömästi, jotta voidaan välttyä uusilta hukkumiskuolemilta. Komissio on tänään esittänyt konkreettisia ja välittömiä toimia, joiden mukaisesti se

kolminkertaistaa Frontexin hallinnoimien yhteisten operaatioiden (Triton ja Poseidon) kapasiteetin ja resurssit vuosina 2015 ja 2016. Tänään on hyväksytty vuotta 2015 koskeva lisätalousarvio tarvittavien varojen varmistamiseksi (yhteensä 89 milj. euroa (josta 57 milj. euroa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta ja 5 milj. euroa sisäisen turvallisuuden rahastosta etulinjassa olevien jäsenvaltioiden auttamiseen), ja toukokuun lopussa esitetään Triton-operaatiota koskeva uusi suunnitelma;ehdottaa ensimmäistä kertaa SEUT-sopimuksen 78 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun hätätilannejärjestelmän aktivointia äkillisen siirtolaistulvan kohteeksi joutuneiden jäsenvaltioiden auttamiseksi. Komissio tekee toukokuun loppuun mennessä ehdotuksen tilapäisestä mekanismista, jonka avulla kansainvälisen suojelun tarpeessa selvästi olevat henkilöt voidaan sijoittaa EU:n sisällä. Vuoden 2015 loppuun mennessä tehdään ehdotus pysyvästä EU-järjestelmästä suurten tulijamäärien uudelleensijoittamiseksi hätätilanteissa;ehdottaa toukokuun loppuun mennessä EU:n laajuista uudelleensijoittamisjärjestelmää, jonka puitteissa 20 000:lle kansainvälisen suojelun tarpeessa selvästi olevalle hätäsiirtolaisille tarjotaan paikka jossakin jäsenvaltiossa ja jolle myönnettäisiin 50 miljoonan euron lisärahoitus vuosina 2015 ja 2016;valmistella mahdollista yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) operaatiota Välimerellä ihmiskauppiaiden verkostojen hajottamiseksi ja ihmisten salakuljetuksen torjumiseksi kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

Jatkotoimet: neljä toimintalohkoa muuttoliikkeen hallinnan parantamiseksi

Välimeren kriisitilanne on nostanut välittömät tarpeet valokeilaan. Se on samalla paljastanut EU:n muuttoliikepolitiikan puutteet. Muuttoliikeagendassa puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin poliittiset suuntaviivat puetaan neljän toimintalohkon ympärille ryhmittyviksi, toisiaan täydentäviksi aloitteiksi, joiden avulla muuttoliikkeen kokonaishallintaa voidaan parantaa (ks. myös liite).

Muuttoliikeagendan neljä pilaria:

Laittoman muuttoliikkeen kannustimien vähentäminen lähettämällä maahanmuuton eurooppalaisia yhteyshenkilöitä kolmansissa maissa sijaitseviin EU:n edustustoihin; Frontexin oikeusperustan muuttaminen sen roolin vahvistamiseksi palautusasioissa; uusi toimintasuunnitelma, johon sisältyvillä toimenpiteillä pyritään muuttamaan ihmisten salakuljetus riskialttiiksi ja huonosti tuottavaksi rikolliseksi toiminnaksi, ja muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttuminen kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun välityksellä.Rajaturvallisuus – ihmishenkien pelastaminen ja ulkorajojen turvaaminen vahvistamalla Frontexin roolia ja parantamalla sen toimintaedellytyksiä; kolmansien maiden auttaminen niiden rajavalvontavalmiuksien kehittämisessä; tiettyjen rannikkovartiostojen toimintojen edelleen yhdistäminen EU:n tasolla tarvittaessa.Suojeluvelvollisuus – vahva yhteinen turvapaikkapolitiikka: Ensisijaisena tavoitteena on varmistaa Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täysimittainen ja yhtenäinen täytäntöönpano edistämällä systemaattista henkilöllisyyden selvittämistä ja sormenjälkien ottoa ja pyrkimällä vähentämään järjestelmän väärinkäyttöä niin, että vahvistetaan turvallista alkuperämaata koskevia turvapaikkamenettelydirektiivin säännöksiä; Dublin-asetuksen arviointi ja mahdollinen tarkistus vuonna 2016.Laillista muuttoliikettä koskeva uusi politiikka: Tavoitteena on varmistaa, että vaikka Euroopan väestö ikääntyy ja pienenee, maanosa säilyy siirtolaisten silmissä houkuttelevana kohteena. Tavoitteeseen päästään uudistamalla sinisen kortin järjestelmää, priorisoimalla kotouttamispolitiikan rahoitus ja maksimoimalla muuttoliikepolitiikasta yksittäisille ihmisille ja lähtömaille koituvat hyödyt muun muassa tekemällä rahan lähettämisestä halvempaa, nopeampaa ja turvallisempaa.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto