EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Lentoliikenteen harjoittajilla on velvollisuus maksaa korvaus matkustajille myös silloin, kun lento on peruutettu odottamattomien teknisten vikojen vuoksi.

Tietyt tekniset viat kuten muun muassa lentoliikenteen turvallisuuteen vaikuttavat piilevät valmistusvirheet saattavat kuitenkin vapauttaa lentoliikenteen harjoittajat korvausvelvollisuudesta.

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Rechtbank Amsterdam (Alankomaat).

Ennakkoratkaisupyyntö koski matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1) tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Corina van der Lans ja lentoyhtiö Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (jäljempänä KLM) ja jossa on kyse siitä, että viimeksi mainittu kieltäytyi maksamaan korvausta pääasian kantajalle, jonka lento oli viivästynyt.

Unionin tuomioistuin (yhdeksäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen odottamaton tekninen vika, joka ei johdu puutteellisesta huollosta ja jota ei myöskään ole havaittu säännöllisen huollon yhteydessä, ei kuulu mainitussa säännöksessä tarkoitetun käsitteen ”poikkeukselliset olosuhteet” alaan.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto