Esteellisyysväitteen käräjätuomarista tehneelle ei myönnetty jatkokäsittelylupaa


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Käräjätuomarin ei katsottu olleen asiassa kerrotuin perustein esteellinen käsittelemään sakkovalitusasiaa. Valittaja vaati HO:ssa, että päätös kumotaan ja asia palautetaan KO:een. Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty. (Vailla lainvoimaa 26.11.2018)

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU
Käsittelyratkaisu
Valittaja A:n tekemä esteellisyysväite hylätään. Käräjätuomari KäT ei ole esteellinen käsittelemään sakkovalitusasiaa R 18/844.
Käsittelyratkaisun perusteet
KäT on 13.9.2018 kertonut asian R 18/844 käsittelyvaiheista, jotka käyvät pääosin ilmi myös oikeudenkäyntiasiakirjoista.
Valittajalle tiedoksi annetussa istuntokutsussa on kerrottu, että istuntokäsittely järjestetään sen selvittämiseksi, miten sakotustilanteessa on sakkoasiakirjaan kirjattujen suostumusten osalta menetelty, sekä että asiassa on tarkoitus selvittää sakotustilanteen keskusteluita ja suostumusten hankkimisten olosuhteita. Jo valittajalle asiassa 5.2.2018 tiedoksi annetussa kirjallisessa täydennyskehotuksessa on tuotu esiin suostumuksen merkitystä valitusasiassa ja pyydetty valittajaa täydentämään valitustaan. Istuntokutsussa on erikseen huomautettu, että käräjäoikeuden istunnossa ei käsitellä sakon perusteena olevaa tekoa, vaan itse sakotusmenettelyä. Kutsussa on ilmoitettu myös, että syyttäjä on nimennyt istuntokäsittelyssä kuultavaksi sakon antaneen poliisin.
Valittajan väite siitä, että käräjätuomari olisi jättänyt kertomatta oikeudenkäynnin sisällön ja merkityksen sekä jättänyt varaamatta valittajalle tilaisuuden hankkia lainopillisen avustajan, ei edellä selostetusta ilmenevällä tavalla pidä paikkaansa. Istuntokäsittelyä on jo kertaalleen lykätty usealla kuukaudella, jotta valittajalla olisi tilaisuus hankkia itselleen avustaja. Kun valittaja ei siltikään ole avustajaa hankkinut ja kun otetaan huomioon asian laatu ja oikeudenkäynnin kohteen rajaaminen siihen, onko sakotustilanteessa annettu suostumusta vaiko ei, ei käräjätuomarin tekemä, yleisen prosessioikeuskäytännön mukainen käsittelyratkaisu siitä, että uutta lykkäystä ei enää myönnetä, yksistään tee käräjätuomaria esteelliseksi eikä viittaa ennakkoasenteeseen tai puolueellisuuteen.
Se seikka, onko haastamismenettelyssä mahdollisesti ollut virheitä, ei yksistään tee käräjätuomaria esteelliseksi.
Poliiseista mahdollisesti tehdyt kantelut eivät ole sellainen seikka, joka tulee käsiteltäväksi sakkovalitusasian istuntokäsittelyssä.
Asiassa ei ole tuotu esiin oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitettuja esteellisyysperusteita.
Käräjätuomari KäT ei edellä kerrotuin perustein ole esteellinen käsittelemään sakkovalitusasiaa R 18/844."
Lainkohdat
Oikeudenkäymiskaari 13 luku 6, 7 ja 9 § sekä 16 luku 3 § 3

Helsingin hovioikeus 26.11.2018
Päätös Nro 1513
Diaarinumero R 18/2419
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Helsingin käräjäoikeus 13.9.2018 asianro R 18/844
Asia Tuomarin esteellisyys
Valittaja A
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 25.1.2019

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot