Esitutkuntalain mukaisen edunvalvojan palkkiota ei voida tuomita korvattavaksi

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

I-SHO:2016:10 Edunvalvojan palkkion korvaaminen valtiolle

Tuomioistuimessa hävinnyt rikosasian asianosainen ei ole velvollinen korvaamaan valtiolle sen varoista vastapuolelle esitutkintalain 4 luvun 8 §:n nojalla määrätylle edunvalvojalle maksettua palkkiota. - - -Käräjäoikeus on 10.4.2015 antamallaan päätöksellä Itä-Suomen poliisilaitoksen hakemuksesta määrännyt varatuomari C:n alaikäisen B:n edunvalvojan sijaiseksi tehtävänään valvoa B:n etua ja oikeutta valituksenalaisessa tuomiossa kysymyksessä olevan rikosasian esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä.

C on toiminut asiassa esitutkintalain 4 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuna edunvalvojana, jolle käräjäoikeus on maksanut palkkion pykälän 2 momentin nojalla valtion varoista.

Käräjäoikeus on tuominnut A:n rangaistukseen B:hen kohdistuneesta pahoinpitelystä ja muun ohessa velvoittanut hänet korvaamaan valtiolle sen varoista C:lle maksetun palkkion 923,92 euroa korkoineen.

Esitutkintalain 4 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimen on määrättävä alle 18-vuotiaalle asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvoja, jos on perusteltua syytä olettaa, että huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja ei voi puolueettomasti valvoa asianosaisen etua asiassa ja jos edunvalvojan määrääminen ei ole selvästi tarpeetonta. Edunvalvojan määräys on voimassa sen rikosasian käsittelyn loppuun asti, jonka esitutkintaa varten määräys on annettu. Pykälän 2 momentin mukaan edunvalvojan määräämisestä aiheutuneet kustannukset sekä edunvalvojan palkkio ja kustannukset maksetaan valtion varoista. Muuten edunvalvonnassa noudatetaan soveltuvin osin holhoustoimesta annetun lain säännöksiä.

Esitutkintalaissa tai holhoustoimesta annetussa laissa ei ole valtion varoista edunvalvojalle maksettavan palkkion ja kulujen korvauksen osalta säännöstä niiden korvaamisesta takaisin valtiolle. Muutakaan säännöstä, jonka nojalla tuomioistuimessa hävinnyt rikosasian vastaaja voitaisiin velvoittaa korvaamaan valtiolle sen varoista esitutkintalain 4 luvun 8 §:n nojalla määrätylle edunvalvojalle maksettua palkkiota ja kulujen korvausta ei ole.

Edellä mainituilla perusteilla A vapautetaan korvaamasta valtiolle C:lle valtion varoista maksettua edunvalvojan palkkiota.

http://www.oikeus.fi/hovioikeudet/ita-suomenhovioikeus/fi/index/hovioikeusratkaisut/hovioikeusratkaisut/1475134292093.html

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto