Ei sakkoja kun nopeusrajoitusmerkki oli lumen peittämä

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

RHO:2018:2 Liikennerikkomus Automaattinen liikennevalvonta
Kaikissa liikennetilanteissa ei voitu pitää liikenneturvallisuudenkaan kannalta perusteltuna, että ajoneuvon kuljettajalle asetettaisiin esimerkiksi velvollisuus pysäyttää ajoneuvonsa liikennemerkin puhdistamiseksi sen sisällön selvittämistä varten. A:n huolimattomuutta tarkasteltaessa asiassa olikin kiinnitettävä huomiota siihen, minkälaista huolellisuutta häneltä oli voinut nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa edellyttää.
A:n ajo oli tapahtunut Valtatie 4:llä, jossa yleisnopeusrajoitus oli ollut tapahtuma-aikaan talvella 80 kilometriä tunnissa. A:lle mitattu ajonopeus ei ollut ylittänyt tätä yleisnopeusrajoitusta. A:n mukaan hän oli hiljentänyt ajonopeuttaan risteysaluetta lähestyessään olettaen kuitenkin suurimman sallitun ajonopeuden olleen edelleen 80 kilometriä tunnissa. A oli nyt käsiteltävänä olleeseen tapahtumapaikkaan nähden ulkopaikkakuntalainen, eikä hänen ollut väitettykään tienneen lumen peittämän liikennemerkin sisältämästä määräyksestä entuudestaan. A:n asiassa esittämältä videotallenteelta ilmeni lumen peittämän liikennemerkin sijainneen pitkähköllä suoralla valtatieosuudella. Liikennemerkin jälkeen tien laidassa oli näkynyt oikealle Oijärven ja Kuivaniemen suuntaan osoittanut opastusmerkki, minkä jälkeen tie oli vielä jatkunut huomattavan pituisen matkan ennen risteystä. Videotallenteelta ei ilmennyt, että lumen peittämää liikennemerkkiä olisi edeltänyt taajama-alueen liikennemerkki taikka muitakaan asumiskeskittymän lähestymisestä kertovia merkkejä ja seikkoja tievalaistusta lukuun ottamatta. A:n selvitystä siitä, että samalla valtatiellä Iin pohjoispuolelta Tornioon saakka oli myös useita risteysalueita, joissa nopeusrajoitus säilyi 80 kilometrissä tunnissa, ei ollut myöskään osoitettu virheelliseksi.
Kaikki edellä lausutut seikat huomioon ottaen hovioikeus katsoi, ettei A:n voitu näissä olosuhteissa katsoa täytyneen ymmärtää risteysalueen lähestymisen tarkoittaneen nopeusrajoituksen alenemista 60 kilometriksi tunnissa. Pelkästään liikennemerkin pyöreästä muodosta näissä olosuhteissa ei ollut voinut päätellä merkin osoittaman määräyksen sisältöä.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies