Eduskunta Brysselin asiantuntijan katsaus: Kevään 2018 ajankohtaiset EU-asiat

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Komissio on tämän vuoden työohjelmassaan ilmoittanut antavansa toimikautensa viimeiset lainsäädäntöesitykset tämän kevään aikana. Pääosin kyse on viimeisistä silauksista useisiin koko vaalikauden käynnissä oleviin hankkeisiin, kuten digitaalisiin sisämarkkinoihin, energiaunioniin, muuttoliikeagendaan ja turvallisuusunioniin

Komission jäljellä olevista esityksistä merkittävimpänä voinee pitää toukokuuksi luvattua ehdotusta EU:n vuoden 2020 jälkeiseksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Suurin kehysehdotukseen liittyvä kysymys on, miten esimerkiksi muuttoliikkeen hallintaan ja terrorismin torjuntaan liittyviä uusia budjettiprioriteetteja ehdotetaan rahoitettavaksi tilanteessa, jossa budjettiin kohdistuu huomattavia leikkauspaineita suuren nettomaksajamaa Britannian valmistautuessa eroamaan EU:sta. Komission odotetaan ehdottavan tähän liittyen sekä leikkauksia budjetista nykyisellään valtaosan syöviin maatalous- ja koheesiovaroihin että budjetin kasvattamista yhtäältä nostamalla sen kokoa yli yhteen prosenttiin EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta ja toisaalta ottamalla käyttöön uusia omien varojen lähteitä, kuten EU:n laajuisen muoviveron ja päästökaupan tuottojen EU-budjettiin ohjattavan osuuden.
Komission valmistautuessa antamaan toimikautensa viimeisiä ehdotuksia, neuvosto ja parlamentti neuvottelevat edelleen useista komission aiemmin antamista ehdotuksista. Hyvä osoitus neuvottelujen keskeneräisyydestä on, että toimielinten tämän vuoden yhteisissä lainsäädäntöprioriteeteissa on mukana monia samoja ehdotuksia kuin viimevuotisissa prioriteeteissa, sillä niistä ei päästy viime vuoden aikana sopuun. Erityisen pahasti neuvottelut ovat kesken yhteisen turvapaikkajärjestelmän osalta, mutta myös muun muassa digitaalisiin sisämarkkinoihin ja energiaunioniin liittyvien ehdotusten osalta on vielä paljon neuvoteltavaa jäljellä. Uusina prioriteetteina viime vuodelta periytyneiden rinnalle on nostettu muun muassa Euroopan puolustusrahastoa ja EMU:n syventämistä koskevista ehdotuksista käytävät neuvottelut, joista varsinkin jälkimmäisistä tulee varmasti pitkälliset.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies