Edunvalvonta-asia palautettiin käräjäoikeuteen siellä tapahtuneen oikeudenkäyntivirheen vuoksi


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Oikeudenkäyntiaineistosta ei käynyt ilmi lääkärin kantaa siihen, olisiko A:ta voitu kuulla asian suullisen käsittelyn ajankohtana. KO ei ollut sosiaalityöntekijältä saapuneen viestin johdosta hankkinut uutta lääkärinlausuntoa A:n terveydentilasta ja siitä, kuinka kauan mahdollinen este kuulemiselle oli olemassa. Kysymys oli ollut henkilön itsemääräämisoikeutta koskevasta asiasta ja asian merkitys oli siten A:lle suuri. KO:n ei olisi tullut järjestää hakemusasian istuntoa ja ratkaista asiaa hankkimatta sitä ennen uutta lääkärinlausuntoa siitä, voidaanko A:ta kuulla henkilökohtaisesti asiassa. (Vailla lainvoimaa 10.12.2018)

Rovaniemen hovioikeus
"Hovioikeuden ratkaisun perustelut
Holhoustoimesta annetun lain (jäljempänä holhoustoimilaki) 73 §:n 2 momentin mukaan asiassa, joka koskee edunvalvojan määräämistä täysi-ikäiselle, on sille, jonka etua on valvottava, varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Saman pykälän 5 momentin mukaan jos kuulemistilaisuuden varaamista koskevaa tiedoksiantoa ei ole kuultavan tilan vuoksi saatu toimitetuksi sille, jonka etua on valvottava, tiedoksianto toimitetaan 82 §:n nojalla määrätylle edunvalvojalle.
Oulun käräjäoikeus on 25.1.2018 lainvoimaisella päätöksellään määrännyt A:lle prosessiedunvalvojaksi julkisen oikeusavustajan B:n edunvalvojan määräämistä koskevan hakemusasian käsittelyä varten. B on antanut asiassa kirjallisen lausuman 26.3.2018, jossa hän on ilmoittanut, että A haluaa tulla asiassa henkilökohtaisesti kuulluksi.
Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 a §:n mukaan edunvalvoja, joka on määrätty täysivaltaiselle, käyttää päämiehensä ohella itsenäisesti puhevaltaa asioissa, jotka kuuluvat hänen tehtäviinsä. Jos edunvalvoja ja hänen päämiehensä ovat puhevaltaa käyttäessään eri mieltä, päämiehen kanta on ratkaiseva, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. A:lla on siten lähtökohtaisesti asiassa rinnakkainen puhevalta prosessiedunvalvojan kanssa. Ottaen huomioon asian laatu ja merkitys A:lle sekä se lääkärintodistuksesta 6.4.2017 ilmenevä seikka, että A ymmärtää edunvalvojan määräämistä koskevan asian merkityksen ja häntä voidaan kuulla asiassa henkilökohtaisesti, olisi hänelle lähtökohtaisesti tullut varata tilaisuus osallistua asian suulliseen käsittelyyn ja tulla asiassa henkilökohtaisesti kuulluksi.
Sosiaalityöntekijän lähettämän sähköpostin 22.5.2018 mukaan A on ollut hoidossa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian osastolla 82. Ilmoituksen mukaan A on tuolloin hoidon alkaessa ollut psykoottinen, hoitamaton ja hänen asuntonsa on ollut asumiskelvoton.
Oikeudenkäyntiaineistosta ei käy ilmi lääkärin kantaa siihen, olisiko A:ta voitu kuulla asian suullisen käsittelyn ajankohtana. Käräjäoikeus ei ole sosiaalityöntekijältä saapuneen viestin johdosta hankkinut uutta lääkärinlausuntoa A:n terveydentilasta ja siitä, kuinka kauan mahdollinen este kuulemiselle oli olemassa. Kysymys on ollut henkilön itsemääräämisoikeutta koskevasta asiasta ja asian merkitys on siten A:lle suuri. Käräjäoikeuden ei olisi tullut järjestää hakemusasian istuntoa ja ratkaista asiaa hankkimatta sitä ennen uutta lääkärinlausuntoa siitä, voidaanko A:ta kuulla henkilökohtaisesti asiassa.
Käräjäoikeudessa tapahtuneen oikeudenkäyntivirheen ja oikeusastejärjestyksen noudattamisen vuoksi asia on palautettava käräjäoikeuteen.
Hovioikeuden ratkaisu
Käräjäoikeuden päätös kumotaan.
Asia palautetaan Oulun käräjäoikeuteen, jonka tulee tämän päätöksen saatua lainvoiman ottaa asia heti uudelleen käsiteltäväkseen."
Rovaniemen hovioikeus 5.12.2018
Päätös Nro 460
Diaarinumero S 18/683
Ratkaisu josta valitettu
Oulun käräjäoikeus 3. osasto 13.6.2018 nro 11777
Asia Edunvalvojan määrääminen heikentyneen terveydentilan vuoksi
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 4.2.2019

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot