Destia Oy:lle yhteisösakko kaivuutyön työturvallisuuden puutteellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Käsiteltävä asia koski yhtiön urakoimalla kevyenliikenteenväylän rakennustyömaalla Vaasassa kaivuutyössä havaittuja työturvallisuuspuutteita. HO hylkäsi Destia Oy:n valituksen ja piti KO:n Destia Oy:lle antaman 30 000 euron yhteisösakkotuomion voimassa. (Vailla lainvoimaa 20.11.2018)

Työsuojelutarkastaja oli helmikuussa 2013 toimitetulla työsuojelutarkastuksella havainnut työntekijän tekemässä työtä yli kaksi metriä syvän kaivannon pohjalla, eikä kaivannon seinämiä ollut työskentelykohdassa tuettu, vaikka ne olivat lähes pystysuorat. Lisäksi kaivuumassoja oli kasattu välittömästi kaivannon reunalle, ja alueella oli raskasta liikennettä, joka aiheuttaa tärinää. Työsuojelutarkastaja oli näin ollen kieltänyt lainvastaisen ja hengelle tai terveydelle vaarallisen työskentelyn jatkamisen.
Maaliskuussa 2013 tekemällään työsuojelutarkastuksella työsuojelutarkastaja havaitsi kyseisellä työmaalla jälleen kaksi yli kaksi metriä syvää kaivantoa, joita ei ollut suojattu tai rajattu. Tämän lisäksi kaivuumassoja oli jälleen sijoitettu kaivantojen reunoille, ja toisen kaivannon reunalla oli kaivinkone.
Asian selvittelyssä kävi ilmi, että työmaalla oli ollut läheltä piti -tilanne jo ennen ensimmäistä työsuojelutarkastusta, minkä lisäksi rakennuttaja oli muistuttanut päätoteuttajaa kaivuutyön turvallisuudesta.
Projektin turvallisuussuunnitelman liitteenä olevassa riskianalyysissä käsiteltiin kaivuutöihin liittyviä riskejä yleisellä tasolla. Varsinaista kirjallista kaivantosuunnitelmaa ei ollut laadittu, vaikka kaivuutyöt kuuluvat rakennusturvallisuusasetuksen (205/2009) mukaisiin erityistä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältäviin töihin. Tästä syystä hovioikeus katsoi, että liitteenä olevaa riskianalyysiä ei ollut pidettävä riittävänä.
Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin selvitetyksi, että yhtiön toiminnassa oli tapahtunut syytteessä kuvattu työturvallisuusrikos. Riidatonta oli, että työpäällikkö ja työmaapäällikkö olivat tehneet sanonut teon yhtiön työtehtäviä täyttäessään ja siis yhtiön puolesta ja hyväksi. Hovioikeus myös totesi, että laiminlyönnit oli tehty yhtiön päätoimialaan kuuluvassa, osin vaarallisessa työssä.
Hovioikeus katsoi, että toistuvista kehotuksista huolimatta työturvallisuudessa todettuja puutteita ei ollut Destian toimesta korjattu, mikä osoitti hovioikeuden mukaan, että yhtiön toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Kaivantosuunnitelman ja riittävän valvonnan puuttuminen olivat tehneet työturvallisuusrikoksen mahdolliseksi tai ainakin olennaisesti lisänneet sen tekemisen mahdollisuutta.
Hovioikeus katsoi, että kaivantotyötä koskevat laiminlyönnit ja niiden osalta työturvallisuusrikos eivät ole olleet vähäisiä, ja edellytykset yhtiön tuomitsemiseksi yhteisösakkoon olivat siten olemassa.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työturvallisuusmääräysten mukaan päätoteuttajan on ennen rakennustöiden aloittamista tehtävä kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joissa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa räjäytys-, louhinta- ja kaivuutöihin. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla.

Vaasan hovioikeus 14.11.2018
Tuomio Nro 475
Dnro R 18/208
Ratkaisu, josta on valitettu
Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 4.1.2018 nro 1,0 asianro R 16/1532
Asia Työturvallisuusrikos
Valittaja Destia Oy
Vastapuolet Kihlakunnansyyttäjä, Johtava kihlakunnansyyttäjä
Kuultava Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualue

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot