Aluehallintovirasto: Rahanpesulain velvoitteita ei tunneta tarpeeksi

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Kesän 2015 aikana Etelä-Suomen aluehallintovirasto lähetti sähköpostikyselyn melkein 800 elinkeinonharjoittajalle. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ilmoitusvelvollisten rahanpesulain tuntemusta ja lain asettamien velvoitteiden noudattamista

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo toimivaltaisena viranomaisena rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008, jäljempänä rahanpesulaki) noudattamista sille laissa määrätyillä toimialoilla koko maassa.
Aluehallintovirasto aloittaa syksyn 2015 aikana nyt tehdyn kyselyn perusteella kohdennettavat valvontakäynnit, joiden tarkoituksena on selvittää perusteellisemmin rahanpesulain asettamisen velvoitteiden noudattamista.Sähköpostikyselyyn osallistuneet toimialat olivat omaisuudenhoito- ja yrityspalvelut, panttilainaustoiminta, valuutanvaihtotoiminta sekä ns. arvokkaiden tavaroiden kauppiaat, kuten antiikkiliikkeet ja antikvariaatit, henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa, huutokauppakamarit ja taideliikkeet. Kyselyn vastaajiksi valittiin edustava otos jokaiselta mukana olleelta toimialalta ja eri liikevaihtoluokasta ympäri Suomen.

Rahanpesulain mukaan asiakas tulee tunnistaa muun muassa vakituista asiakassuhdetta perustettaessa tai jos suoritettavan liiketoimen suuruus on yksistään taikka toisiinsa kytkettyinä yhteensä vähintään 15.000 euroa. Myös tosiasiallinen edunsaaja, se luonnollinen henkilö, jonka hyväksi liiketoimi tehdään, on tunnistettava ja tarvittaessa todennettava tämän henkilöllisyys. Elinkeinonharjoittajalla tulee myös olla työntekijöille laaditut toimintaohjeet rahanpesulain noudattamiseksi ja sen tulee laissa määritellyissä tilanteissa tehdä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle.

Saaduissa vastauksissa oli suurta hajontaa liittyen muun muassa käteisen rahan vastaanottamiseen, asiakkaan tunnistamiseen, saatujen tietojen säilyttämiseen, rahanpesun estämisestä laadittuihin toimintaohjeisiin sekä rahanpesun selvittelykeskukselle tehtyihin ilmoituksiin. Iso osa elinkeinonharjoittajista oli valveutuneita lain asettamista velvoitteista ja sen noudattamisesta, mutta monien osalta on paljon parannettavaakin. Lisäksi vastauksista kävi ilmi, ettei rahanpesulaki tule sovellettavaksi kuin pieneen osaan kaikista tavarakauppaa harjoittavista liikkeistä käteissummien jäädessä yleensä huomattavasti alle laissa määritellyn 15.000 euron rajan. Uuden rahanpesudirektiivin myötä raja tosin laskee 10.000 euroon todennäköisesti jo vuoden 2017 alussa.

Aluehallintoviraston verkkosivuilla on ohjeistusta rahanpesulain noudattamisesta, sekä yleisohje että toimialakohtaisia erityisohjeita. Kaikki ohjeet löytyvät molemmilla kotimaisilla kielillä. Lisäksi yleisohjeesta on myös englanninkielinen versio.

Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö on myös äskettäin laatinut oman selvityksensä valuutanvaihtotoimintaan sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalveluihin liittyvän harmaan talouden riskin osalta.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto