Unionin tuomioistuimen suuren jaoston ennakkoratkaisu KKO:n ratkaisupyyntöön unionin kansalaisen luovuttamisesta

15.11.2018

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies


15.11.2018 11.03
Lasten asumista koskevaan isän hakemukseen ei annettu vastausta - hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen kun lasten edun toteutumista ei ollut riittävästi varmistettu
15.11.2018 10.37
Unionin tuomioistuimen suuren jaoston ennakkoratkaisu KKO:n ratkaisupyyntöön unionin kansalaisen luovuttamisesta
15.11.2018 10.10
KHO muutti Rauman sataman ympäristölupapäätöstä meluselvitystä koskevilta osin
15.11.2018 9.16
Hovioikeuden ratkaisu oikeudenkäyntikuluista sovintotapauksessa
15.11.2018 9.00
Vierashuoneessa Prof. Seppo Koskinen: Henkilökohtaisen irtisanomisperusteen uudistus – irtisanomiskynnyksen ylittymisen helpottamista vai irtisanomiskynnyksen madaltamista Avoin
15.11.2018 7.58
Euroopan parlamentti hyväksyi hintakatot EU:n sisäisille puheluille
14.11.2018 15.26
Toisin kuin käräjäoikeus hovioikeus tuomitsi huumausaineen käyttörikokseen aiemminkin syyllistyneen nuoren 10 päiväsakon rangaistukseen
14.11.2018 14.16
Unionin tuomioistuin: SEUT 49 artikla on esteenä kansalliselle säännöstölle, jolla kielletään kokonaan tuhkauurnien säilyttämiseen liittyvä voittoa tavoitteleva toiminta
14.11.2018 12.13
Lannan polttoon ohjeet
14.11.2018 11.30
KHO:n ratkaisu käytetyn tuontiajoneuvon autoverosta
14.11.2018 11.00
KHO:n ratkaisu virantoimituksesta erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeviin viranomaisen päätöksiin sisällytettyjen rikostietojen julkisuudesta
14.11.2018 10.00
Hovioikeus tarkensi: Sormin tehty raiskaus ei lähtökohtaisesti ole vähemmän vakava kuin sukupuolielimellä tehty raiskaus
14.11.2018 9.34
Hallinto-oikeuden ratkaisu metsästyksestä Turun kaupungin maa-alueilla
14.11.2018 9.00
Toisin kuin käräjäoikeus hovioikeus velvoitti putkiremontin teettäneen taloyhtiön korjaamaan huoneiston pesuhuoneen kynnyksen matalammaksi
14.11.2018 8.24
Uh­ri­tut­ki­mus: vä­ki­val­taa ko­ke­nei­den mää­rä edel­lis­vuo­sien ta­sol­la, pe­tos­ri­kok­set li­sään­ty­neet
13.11.2018 15.59
Väitös: Maahanmuuton hallinnon ilmentymät hallittavien keskuudessa – Maahanmuuttajien taloudellinen sopeutuminen arktisen alueen näkökulmasta
13.11.2018 15.00
Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu palvelujen tarjoamisen vapaudesta - työoikeuden rikkominen
13.11.2018 14.30
Unionin tuomioistuin: Elintarvikkeen maulle ei voi antaa tekijänoikeussuojaa
13.11.2018 14.10
SEY: Eläintenpitokielto ei vieläkään toimi - valvontaa tehostettava rikoslain muutoksella
13.11.2018 13.44
Perintö- ja lahjaverotuksen seuraamusmaksut on uudistettu
13.11.2018 13.26
Oikeusasiamieheltä huomautus Rinnekoti-Säätiölle laiminlyönnistä rajoitustoimenpiteitä koskevassa päätöksenteossa
13.11.2018 12.37
Kysymyksiä ja vastauksia lausunnolla olevasta luonnoksesta kokoontumislain muuttamiseksi
13.11.2018 11.51
Tietosuojan maailmankokous julkisti päätöksen verkko-oppimisalustoista sekä julkilausuman tekoälystä
13.11.2018 11.00
KHO:n ratkaisu asiakirjajulkisuudesta
13.11.2018 10.10
Hovioikeus arvioi liikehuoneiston vuokrasopimuksen osapuolten yhteistä tarkoitusta, osapuolten aikaisempaa käytäntöä, epäselvyyssääntöä ja kohtuusperiaatetta
13.11.2018 9.23
KKO:lta ei valituslupaa totaalikieltäytymistä koskevassa asiassa Avoin
13.11.2018 9.00
EIT:n suuri jaosto: Asianajajan avun epäämisellä rikosprosessin alkuvaiheessa rikottiin oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
13.11.2018 8.11
Junamatkustajien oikeuksiin parannuksia EU:ssa
13.11.2018 7.31
Ravitsemus- ja terveysväitteet hukassa? Ei hätää, kertoo Evira
Lisää uutisia...

Uutinen kuuluu aihealueisiin
Kuuluu aihealueisiin
Rikos- ja prosessioikeus, Julkisoikeus
15.11.2018 10.37
Unionin tuomioistuimen suuren jaoston ennakkoratkaisu KKO:n ratkaisupyyntöön unionin kansalaisen luovuttamisesta
SEUT 18 ja SEUT 21 artiklaa on tulkittava siten, että silloin kun on kyse kolmannen valtion pyynnöstä, joka koskee liikkumisvapauttaan käyttäneen Euroopan unionin kansalainen luovuttamista vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten eikä syytetoimia varten, luovuttamispyynnön vastaanottanut jäsenvaltio, jonka kansallisessa lainsäädännössä kielletään sen omien kansalaisten luovuttaminen unionin ulkopuolelle rangaistuksen täytäntöönpanoa varten ja säädetään mahdollisuudesta suorittaa tällainen ulkomailla määrätty rangaistus kyseisen jäsenvaltion alueella, on velvollinen varmistamaan sen, että jos kyseinen unionin kansalainen asuu pysyvästi sen alueella, häntä kohdellaan samalla tavalla kuin sen omia kansalaisia luovuttamista koskevissa kysymyksissä.

Asia C-247/17
Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – SEUT 18 ja SEUT 21 artikla – Kolmannen valtion jäsenvaltiolle lähettämä pyyntö, joka koskee sellaisen unionin kansalaisen luovuttamista, joka on toisen jäsenvaltion kansalainen ja joka on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ensiksi mainitussa jäsenvaltiossa – Pyyntö, joka on esitetty vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa eikä syytetoimia varten – Luovuttamiskielto, jota sovelletaan ainoastaan valtion omiin kansalaisiin – Vapaan liikkuvuuden rajoitus – Rankaisematta jäämisen estämiseen perustuva oikeuttamisperuste – Oikeasuhteisuus
Kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka korkein oikeus (Suomi) on esittänyt 12.5.2017 tekemällään päätöksellä.
Korkein oikeus esitti unionin tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:
”1) Onko kansallisia sääntöjä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta arvioitava toisen jäsenvaltion kansalaisten liikkumisvapauden kannalta samalla tavalla siitä riippumatta, koskeeko luovuttamissopimukseen perustuva kolmannen valtion luovuttamispyyntö vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa vai syytetoimia, kuten [6.9.2016 annettuun tuomioon johtaneessa] asiassa Petruhhin [(C-182/15, EU:C:2016:630)]? Onko sillä merkitystä, että luovutettavaksi pyydetty henkilö on paitsi unionin kansalainen myös sen valtion kansalainen, joka on esittänyt luovuttamispyynnön?
2) Asettaako kansallinen laki, jonka mukaan vain omia kansalaisia ei luovuteta unionin ulkopuolelle rangaistuksen täytäntöönpanoa varten, toisen jäsenvaltion kansalaiset epäoikeutetulla tavalla huonompaan asemaan? Onko myös täytäntöönpanotilanteessa sovellettava sellaisia unionin oikeuden mekanismeja, joiden avulla sinänsä hyväksyttävä päämäärä voidaan saavuttaa vähemmän haitallisella tavalla? Miten luovuttamispyyntöön on vastattava tilanteessa, jossa tällaisia mekanismeja soveltaen luovuttamispyynnöstä on ilmoitettu toiselle jäsenvaltiolle, joka ei kuitenkaan esimerkiksi oikeudellisten esteiden vuoksi ryhdy kansalaistaan koskeviin toimenpiteisiin?”
Unionin tuomioistuimen (suuri jaosto) ratkaisu
SEUT 18 ja SEUT 21 artiklaa on tulkittava siten, että silloin kun on kyse kolmannen valtion pyynnöstä, joka koskee liikkumisvapauttaan käyttäneen Euroopan unionin kansalainen luovuttamista vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten eikä syytetoimia varten, luovuttamispyynnön vastaanottanut jäsenvaltio, jonka kansallisessa lainsäädännössä kielletään sen omien kansalaisten luovuttaminen unionin ulkopuolelle rangaistuksen täytäntöönpanoa varten ja säädetään mahdollisuudesta suorittaa tällainen ulkomailla määrätty rangaistus kyseisen jäsenvaltion alueella, on velvollinen varmistamaan sen, että jos kyseinen unionin kansalainen asuu pysyvästi sen alueella, häntä kohdellaan samalla tavalla kuin sen omia kansalaisia luovuttamista koskevissa kysymyksissä.
Koko ratkaisu: Asia C-247/17

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus