Todistajansuojeluohjelma nyt myös Suomeen

06.02.2015

Todistajansuojeluohjelmassa kyse on suojeltavan henkeä uhkaavan vaaran torjumisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä uutta asuinpaikkaa, tilapäistä peitehenkilöllisyyttä ja muita suojelutoimenpiteitä.

Valtioneuvosto esitti todistajansuojelulain vahvistamista tänään ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki huomenna 6.2. Laki todistajansuojelu-ohjelmasta tulee voimaan 1.3.2015.Todistajansuojeluohjelma aloitetaan vain, jos mitkään muut keinot eivät ole riittäviä henkilön suojelemiseksi henkeä ja terveyttä uhkaavalta vakavalta vaaralta. Ennen ohjelman aloittamista arvioidaan aina, voidaanko henkilöä suojella muilla tavoin. Näitä keinoja ovat esimerkiksi lähestymiskielto, yhteystietojen salaaminen ja erilaiset kodin turvajärjestelmät.

Tapaukset liittyvät yleensä järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Todistajansuojeluohjelma lisää viranomaisen mahdollisuuksia suojella henkensä puolesta pelkääviä todistajia ja muita henkilöitä. Näin vakavia uhkailutapauksia ilmenee Suomessa harvoin. Poliisi arvioi, että uusia suojelutapauksia tulee olemaan vain muutama vuosittain. Lain vaikutukset ovat kuitenkin merkittäviä sekä yksilötasolla että laajemmin yhteiskunnallisesti rikosoikeudellisen vastuun toteutumisen kautta.

Todistajansuojeluohjelman tarve liittyy tyypillisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kyseessä on yleensä henkilö, joka kuuluu itsekin rikollisryhmään tai sen välittömään vaikutuspiiriin, ja joka haluaa jättää rikollisen elämäntavan ja rikollisryhmän. Tätä poliisin arviota puoltavat myös kansainväliset kokemukset. Useimmissa muissa EU-maissa on jo todistajansuojeluohjelmaa koskeva lainsäädäntö ja ohjelma on vakiintunut osa poliisin toimintaa.

Keskusrikospoliisi vastaa todistajansuojeluohjelman toteuttamisesta ja toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Laissa säännellään toiminnan yleisistä reunaehdoista, mutta kussakin suojelutapauksessa tarvittavat yksittäiset toimenpiteet arvioidaan tapauskohtaisesti.

Eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen sisältyy lausuma:

Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän pikaisesti lainvalmistelutoimenpiteisiin todistajansuojeluohjelmaa koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi siten, että suojeltavan asunnon ja sen lähiympäristön valvonnassa teknisen laitteen, menetelmän tai ohjelmiston avulla saatavaa tietoa voidaan käyttää mahdollisimman laajasti myös muihin kuin suojeltavaan kohdistuvien rikosten estämisessä, esitutkinnassa ja koko rikosprosessissa.