Kirjanpitolaki uudistuu

09.02.2015

Kirjanpitolakia ollaan uudistamassa niin, että uusi kirjanpitolaki astuisi voimaan 1.1.2016. Lakiuudistuksen lähtökohtana on

EU:n 26.6.2013 antaman tilinpäätösdirektiivin voimaan saattaminen. Merkittävimpänä osana uudistusta pienyrityksen rajoja ollaan

nostamassa nykyisistä merkittävästi ja lisäksi ollaan luomassa vielä mikroyritysten luokka, jolle annettaisiin erityisiä helpotuksia

tilinpäätösten osalta. Nämä muutokset vaikuttavat siihen millaisia tietoja eri luokaan kuuluvalta yritykseltä tilipäätöksessään vaaditaan.

Pien- ja mikroyritysten liitetieto ja muut vaatimukset olisivat selkeästi kevyemmät kuin isojen yritysten. Konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus ehdotetaan poistettavaksi mikro- ja pienyrityksiltä kaikissa tilanteissa.

Uuteen lakiin ollaan ottamassa myös omaa säädöstä olennaisuusperiaatteesta, joka täydentäisi nykyisessä laissa olevaa oikean

ja riittävän kuvan antamisvelvoitetta. Lisäksi kirjanpidonmenetelmä ja -säilytys säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi niin, että ne

eivät olisi enää niin teknologia- ja paikkasidonnaisia ja näin vastaisivat paremmin nykyisten kirjanpidon toimintamallien vaatimuksia.

Näiden muutosten ohella korostettaisiin kuitenkin kirjausketjun merkitystä.

Uutena asiana mahdollistettaisiin myös pörssiarvopaperien, muiden rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen sekä

rahoitusleasingsopimusten IFRS-standardien mukainen käsittely ilman velvollisuutta laatia koko tilinpäätös IFRS perusteisesti.