Muutoksenhakukieltoa koskeva erimielisyys tulee saattaa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi valittamalla tuomiosta

06.01.2019


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

KHO: Muutoksenhakuoikeuden saamista koskeva vaatimus

Savonlinnan kaupunginhallitus on 10.10.2016 päättänyt antaa Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle ja Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:lle päätöksestä tarkemmin ilmenevän konserniohjeen. Päätökseen on liitetty ilmoitus muutoksenhakukiellosta.

A ja B ovat pyytäneet korkeimmalta hallinto-oikeudelta ratkaisua muutoksenhakuoikeuden saamiseksi Savonlinnan kaupunginhallituksen päätökseen 10.10.2016 , johon muutoksenhakijoiden mukaan on virheellisesti liitetty ilmoitus muutoksenhakukiellosta.
Kaupunginhallituksen päätöksen 10.10.2016 muutoksenhakukelpoisuus on päätöksessä ilmoitetusta muutoksenhakukiellosta huolimatta ollut mahdollista saattaa kuntalaissa säädetyssä järjestyksessä hallinto-oikeuden ja viime vaiheessa korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi.
Koska A ja B eivät ole saattaneet kaupunginhallituksen päätöksen muutoksenhakukelpoisuutta arvioitavaksi kuntalaissa säädetyssä järjestyksessä, korkein hallinto-oikeus ei voi ottaa kantaa kaupunginhallituksen päätöksen muutoksenhakukelpoisuuteen. Vaatimus on tämän vuoksi jätettävä tutkimatta.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot

Ulosottovalituksia käsittelevien käräjäoikeuksien määrä vähenee yhdeksään

06.01.2019


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Ulosottovalituksia käsittelevien käräjäoikeuksien määrä vähenee vuoden 2019 alusta 14:stä 9:ään.

Ulosottovalituksia käsitellään vuoden 2019 alusta Ahvenanmaan, Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa.

Käräjäoikeuksien tuomiopiirit ulosottovalituksia koskevissa asioissa ovat 1.1.2019 lukien seuraavat:
1) Ahvenanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää Ahvenanmaan käräjäoikeuden tuomiopiirin (Ahvenanmaan maakunta);

2) Helsingin käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää Helsingin käräjäoikeuden tuomiopiirin (Helsinki);

3) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuksien tuomiopiirit;
Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto: jatkossa valitukset käsittelee Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus

4) Oulun käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää Kainuun, Lapin ja Oulun käräjäoikeuksien tuomiopiirit;

5) Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiopiirin;

6) Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan käräjäoikeuksien tuomiopiirit;

7) Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon käräjäoikeuksien tuomiopiirit;

8) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen käräjäoikeuksien tuomiopiirit;

9) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiirin;

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimusta ehdotetaan poistettavaksi

06.01.2019


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies


Hallitus esittää osakeyhtiölakiin muutosta, joka poistaisi yksityisiltä osakeyhtiöiltä 2 500 euron vähimmäispääomavaatimuksen. 

Ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa ammatin harjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta. Muutos alentaisi kynnystä perustaa osakeyhtiömuotoinen yritys sen sijaan, että yrittäjä toimisi yksityisenä elinkeinonharjoittajana.
Lisäksi muutos helpottaisi yhtiön digitaalista ilmoittamista ja rekisteröinnin automatisointia sekä vahvistaisi muutenkin yritystoiminnan edellytyksiä.
Uudistuksen tarkoituksena on kannustaa yrittäjyyteen. On tärkeää, että myös pienet yritykset voisivat hyödyntää osakeyhtiöillä olevia etuja. Jos yritys perustetaan heti osakeyhtiönä, on helpompi kerätä rahoitusta ja laajentaa, eikä riskiä kanneta itse. 
Osakepääomavaatimuksen poisto koskisi noin 85 prosenttia perustettavista osakeyhtiöistä ja osaa niistä uuden yrityksen perustamista harkitsevista, joille toinen vaihtoehto on yritystoiminta toiminimellä. Lisäksi suuri osa olemassa olevista yksityisistä osakeyhtiöistä voisi halutessaan alentaa osakepääomaansa.

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimusta ehdotetaan poistettavaksi

Muutoksen tavoitteena on helpottaa yritystoiminnan aloittamista.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot

KKO: Syyttäjä voi esittää rikoshyödyn menettämistä koskevan vaatimuksen vasta hovioikeudessa

06.01.2019


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

KKO:2018:83 Menettämisseuraamus - Menettämisvaatimuksen tutkiminen - Hyödyn menettäminen Oikeudenkäyntimenettely -


Asianomistajat olivat käräjäoikeudessa vaatineet, että vastaaja tuomitaan korvaamaan rikoksella aiheuttamansa vahinko, mutta he eivät olleet hakeneet muutosta käräjäoikeuden tuomioon, jolla korvausvaatimukset oli hylätty. Syyttäjä oli vasta hovioikeuden pääkäsittelyssä esittänyt rikoshyötyä koskevan menettämisvaatimuksen. Hovioikeus ei olisi saanut jättää menettämisvaatimusta tutkimatta.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot

Isis-järjestöön liittyneellä ei oikeutta kansainväliseen suojeluun

06.01.2019


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Turun HAO: Kansainvälinen suojelu – Toissijainen suojelu – Poissuljenta – Turvapaikka – Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastainen teko


Hallinto-oikeus ratkaisussaan katsoi, että Isisin toiminnan luonne ja toiminta Irakissa sekä sen suorittamat terroristiset teot ja niiden laajuus huomioon ottaen, valittajan voitiin katsoa vapaaehtoisesti järjestön toimintaan osallistumalla omalta osaltaan myötävaikuttaneen Isisin harjoittamaan terroristiseen toimintaan. Valittaja oli Isisiin liittymällä kannustanut ja toisen henkilön rekrytoimalla myös avustanut järjestön toimintaa. Tällaisen toiminnan voitiin katsoa olevan Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaista, vaikka asiassa ei oltukaan selvitetty, että valittaja itse olisi osallistunut terroritekoihin. Edellä esitetyin perustein hallinto-oikeus katsoi, että oli aihetta epäillä, että valittaja oli tehnyt Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien vastaisen teon. Näin ollen asiassa oli voitu soveltaa ulkomaalaislain 88 §:n 2 momentin mukaista poissuljentalauseketta.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot

Euroopan komissio - EU:n uudet säännöt tuovat eurooppalaisille mahdollisuuden rajattomiin verkko-ostoksiin

05.01.2019


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Perusteettomat maakohtaiset verkkorajoitukset lopetetaan.

Euroopan komission toukokuussa 2016 ehdottama uusi asetus tulee voimaan 3. joulukuuta 2018.
Eurooppalaista käyttäjää ei voi estää pääsemästä verkkosivustolle eikä häntä voi uudelleenohjata toiselle sivustolle vain siksi, että hän asuu tai hänen luottokorttinsa on myönnetty toisessa maassa. Verkosta ostettavat tavarat ja palvelut ovat siis pian saatavilla kaikkialla EU:ssa.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus hakukoneiden kaupallisista tarjoajista

05.01.2019


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies


Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Landgericht Berlin 

1. Jos jäsenvaltio ottaa käyttöön tekijänoikeuslainsäädännössään uusia säännöksiä, joiden mukaan internetin hakukoneiden kaupallisilla tarjoajilla ei ole ilman asianmukaista lupaa oikeutta asettaa saataviin otteita lehtikustantajien tuottamasta tietystä teksti-, kuva- ja videosisällöstä, onko tällaisesta säännöksestä ilmoitettava Euroopan komissiolle teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY,sellaisena kuin se on muutettuna tiettyjen direktiivien mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta 20.11.2006 annetulla neuvoston direktiivillä 2006/96/EY.

2. Tämä on pohjimmiltaan nyt käsiteltävässä ennakkoratkaisupyynnössä esitetty kysymys. Asiassa on riidatonta, ettei kyseistä Saksan lainsäädäntöä ilmoitettu komissiolle tällä tavalla. Samoin on selvää, että jos ilmoittamista edellytettiin direktiivin 98/34 säännöksissä, kansallisen tuomioistuimen on jätettävä soveltamatta kyseistä kansallista lainsäädäntöä myös yksityisten oikeussubjektien välisessä oikeudenkäynnissä, kunnes ilmoittaminen on tehty. 

3. Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty Landgericht Berlinissä vireillä olevassa oikeudenkäynnissä, jossa asianosaisina ovat VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH, Saksan lainsäädännön mukaisesti hyväksytty yhteishallinnointiorganisaatio, joka hallinnoi tekijänoikeutta ja lähioikeuksia muun muassa lehtikustantajien puolesta, ja Google LLC, joka ylläpitää Google search ‑hakukonetta verkkotunnuksilla www.google.de ja www.google.com ja Google News ‑palvelua, jota voidaan käyttää erikseen Saksaa varten varatussa osoitteessa news.google.de tai maailmanlaajuisessa osoitteessa news.google.com.

4. VG Media nosti jäsentensä puolesta vahingonkorvauskanteen Googlea vastaan, koska Google oli käyttänyt 1.8.2013 alkaen omissa palveluissaan tekstiotteita ja videoita VG Median jäsenten tuottamasta painetusta sisällöstä ja mediasisällöstä maksamatta siitä asianmukaista maksua.

5. Saksan liittotasavalta otti 1.8.2013 käyttöön lehtikustantajia koskevan lähioikeuden tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista annetun lain 87 f ja 87 h §:ssä. Koska kyseisestä lakiehdotuksesta ei ilmoitettu komissiolle direktiivin 98/34 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti – ja kuten olen jo huomauttanut, ilmoittamatta jättämisestä seuraa, ettei kansallisia säännöksiä voida soveltaa ja ettei niihin siten voida vedota yksityisiä oikeussubjekteja vastaan –, Landgericht Berlin on esittänyt unionin tuomioistuimelle kaksi sitä koskevaa ennakkoratkaisukysymystä, ovatko kyseiset UrhG:n säännökset direktiivin 98/34 kohdassa tarkoitettuja ”palveluja koskevia määräyksiä” ja siten yleisluontoisia vaatimuksia, jotka koskevat tietoyhteiskunnan palvelujen saatavuutta ja palvelutoiminnan harjoittamista, eivätkä ”määräyksiä, jotka eivät erityisesti koske” näitä palveluja.

6. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on myös pyytänyt tulkitsemaan kyseisen direktiivin 1 artiklan 11 alakohdassa tarkoitettua teknisen määräyksen käsitettä. Ennen näiden kysymysten tarkastelua on ensin tarpeen määrittää sovellettava lainsäädäntö.
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että Landgericht Berlinin esittämiin kahteen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan seuraavasti:
Teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tiettyjen direktiivien mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta 20.11.2006 annetulla neuvoston direktiivillä 2006/96/EY, 1 artiklan 2 ja 5 alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevien kaltaiset kansalliset säännökset, joissa kielletään yksinomaan hakukoneiden kaupallisia tarjoajia ja sisältöanalyysipalvelujen kaupallisia tarjoajia muttei muita – myöskään kaupallisia – käyttäjiä asettamasta lehtituotteita tai niiden osia yleisön saataviin, ovat tietoyhteiskunnan palveluja erityisesti koskevia määräyksiä. Direktiivin 98/34 1 artiklan 11 alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevien kaltaiset kansalliset säännökset muodostavat kyseisessä säännöksessä tarkoitetun teknisen määräyksen, josta on ilmoitettava saman direktiivin 8 artiklan 1 kohdan nojalla.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot

Euroopan komissio - Digitaaliset sisämarkkinat: EU:n neuvottelijat sopivat parannuksista tv- ja radiosisällön saatavuuteen verkossa valtioiden rajojen yli

05.01.2019


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvottelijat ovat 13.12.2018 päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tv- ja radio-ohjelmien tekijänoikeuksia koskevan lainsäädäntöehdotuksen pääkohdista:
Eurooppalaisten lähetystoiminnan harjoittajien on helpompi näyttää tiettyjä ohjelmia suorina tv-lähetyksinä tai tuoda ne jälkikäteen saataville verkossa ja edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien on helpompi välittää entistä useampia radio- ja televisiokanavia. Tämä on tärkeä askel kohti täysin toimivia digitaalisia sisämarkkinoita.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot

Euroopan unionin neuvosto - EU hyväksyy uudet yrityksen maksukyttömyyttä koskevat säännöt.

05.01.2019


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

EU antaa hyvämaineisille konkurssiyrittäjille toisen mahdollisuuden. Se helpottaa taloudellisesti vaikeuksissa olevien elinkelpoisten yritysten pääsyä ennalta ehkäiseviin järjestelyihin varhaisessa vaiheessa maksukyvttömyyden estämiseksi

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot

Euroopan komission - Merkittävimmät yhteisöveron kiertämisessä käytetyt porsaanreiät tukkivat uudet EU:n säännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta

05.01.2019


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Kaikkien EU-maiden on 1. tammikuuta 2019 alkaen sovellettava uusia oikeudellisesti sitovia väärinkäytösten vastaisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat suurten monikansallisten yritysten harjoittaman veron kiertämisen päämuotoihin
Säännöt perustuvat OECD:n vuonna 2015 laatimiin veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja (BEPS) koskeviin maailmanlaajuisiin standardeihin, ja niiden pitäisi estää voittojen valumista EU:n ulkopuolelle, jossa näitä voittoja ei veroteta.

Pääkohdat ovat seuraavat:
kaikki EU-maat verottavat voittoja, jotka on siirretty sellaisiin alhaisen verotuksen maihin (ulkomaisia väliyhtiöitä koskevat säännöt), joissa yrityksellä ei ole todellista taloudellista toimintaa ;
EU-maat rajoittavat sellaisten nettokorkomenojen määrää, jotka yritys voi vähentää veronalaisesta tulostaan, estääkseen yrityksiä korottamasta korkoja liikaa verojen minimoimiseksi (korkorajoituksia koskevat säännöt);
EU-maat voivat puuttua veron kiertämiseen silloin, kun muita veron kiertämisen vastaisia sääntöjä ei voida soveltaa (yleinen väärinkäytöksiä koskeva sääntö).
Lisäksi säännöt, joilla estetään yrityksiä välttelemästä verojen maksamista käyttämällä hyväkseen kahden eri EU-maan verokohtelun eroavuuksia, ja toimenpiteet, joilla varmistetaan jäsenvaltion alueelta siirretyn teollis- ja tekijänoikeuksien kaltaisen omaisuuden arvonnousun verottaminen kyseisessä maassa, tulevat voimaan 1. tammikuuta 2020.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot